541648

Công văn 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

541648
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Trí Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Dương Trí Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH
V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là trung tâm) như sau:

1. Nhân viên thư viện

Giám đốc trung tâm cấp tỉnh, thành phố căn cứ mục 1, điều 23 Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT rà soát, bố trí nhân viên phụ trách công tác thư viện. Trường hợp chưa có nhân viên thư viện cần phân công giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm phụ trách công tác thư viện cho năm học 2022 -2023, xây dựng đề án vị trí việc làm và xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng nhân viên thư viện theo quy định.

Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, Hiệu trưởng trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BGDĐT rà soát, bố trí nhân viên phụ trách công tác thư viện đảm bảo tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Có kế hoạch tuyển dụng hoặc đào tạo, bồi dưỡng nhân viên làm công tác thư viện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động thư viện cho các năm học tiếp theo.

2. Cơ sở vật chất, tổ chức và hoạt động của thư viện

Giám đốc trung tâm căn cứ mục 1 và 3, điều 29 Thông tư số 10/2021/TT- BGDĐT và Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT để xây dựng thư viện đạt chuẩn, có kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động thư viện theo quy định.

Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thư viện năm học gắn với các chỉ đạo về chuyển đổi số và xây dựng thư viện điện tử, thư viện mở, ngày sách Việt Nam, xây dựng không gian văn hóa đọc.

Thực hiện hồ sơ quản lý tài sản, sách báo tạp chí và hồ sơ tổ chức hoạt động thư viện theo 5 tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động và mua sắm bổ sung sách báo tạp chí hàng năm. Tổ chức tự đánh giá thư viện để thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo công văn 4250/SGDĐT-KTKĐ ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện KĐCLGD đối với trung tâm GDNN-GDTX.

Triển khai thực hiện mua sách giáo khoa dùng chung và phương án mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện để học sinh mượn sử dụng, đặc biệt sách giáo khoa các khối lớp theo Chương trình GDPT 2018.

Thực hiện báo cáo công tác thư viện năm học 2022 - 2023 ( kế hoạch, quyết định phân công nhân viên phụ trách công tác thư viện, bảng tự đánh giá…) về Sở Giáo dục và Đào tạo (gửi bản mềm định dạng PDF về phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học qua địa chỉ email: Phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn ).

Đề nghị lãnh đạo các trung tâm triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTXCNĐH, (B).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản