475738

Công văn 4356/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

475738
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4356/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4356/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 28/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4356/BYT-KHTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 28/05/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4356/BYT-KHTC
V/v hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc TW
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương
- Các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế
- Y tế các Bộ/Ngành

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quc gia phòng, chống dịch COVID-19 về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú trọng công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp mang virus SARS-CoV-2 để kịp thời cách ly, điều trị. Căn cứ công văn số 4942/BTC-QLG ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính; Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 như sau:

I. Nguyên tắc chung:

1. Việc chỉ định, thực hiện xét nghiệm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo từng thời kỳ.

2. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ xét nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có văn bản quy định mức giá dịch vụ cụ thể của các xét nghiệm theo mẫu đơn, theo mẫu gộp thì không thực hiện theo hướng dẫn của công văn này mà thực hiện theo mức giá đã được địa phương quy định.

3. Việc thanh toán chi phí xét nghiệm do BHYT chi trả cho các đối tượng có thẻ BHYT thực hiện theo hướng dẫn tại mục II công văn này.

II. Về thanh toán BHYT đối với xét nghiệm COVID-19

1. Thời điểm và đối tượng thanh toán BHYT: Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

2. Mức giá thanh toán:

Bộ Y tế đã có công văn 4068/BYT-KH-TC ngày 30/7/2020 gửi các Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn số 2418/BHXH-CSYT ngày 30/7/2020 chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện thanh toán theo mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

3. Thanh toán đối với trường hợp mu đơn:

a) Tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Trong trường hợp đơn vị lấy mu phải gửi mu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện: Căn cứ Quyết định 1436/QĐ-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế về định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sxây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) và phương án giá của một số đơn vị; Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán BHYT theo cơ cấu như sau:

b) Mức giá dịch vụ lấy và bo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/mẫu;

c) Mức giá thực hiện xét nghiệm: 616.200 đồng/mu.

4. Thanh toán đối với mẫu gộp: Căn cứ hướng dẫn gộp mẫu bằng hình thức gộp que và gộp dung dịch quy định tại Quyết định 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế; trong khi Bộ Y tế chưa ban hành được định mức KTKT làm cơ sở để xây dựng giá dịch vụ áp dụng trong trường hợp gộp mẫu, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn như sau:

a) Mức giá của việc lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu

b) Mức giá việc thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng chia (:) cho số mu gộp. (ví dụ nếu gộp 5 mẫu vào 1 xét nghiệm thì chia 5, gộp 10 mẫu thì chia 10...).

c) Trường hợp gộp mẫu phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mu đơn.

III. Đối với đối tượng không thanh toán BHYT

1. Trường hợp mẫu đơn: Bộ Y tế đã có công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020 gửi các Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh căn cứ mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề thực hiện thu và thanh toán với người sử dụng dịch vụ theo quy định.

Theo đó, mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/ 1mẫu xét nghiệm; trong đó:

a) Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: tối đa 117.800 đồng/mẫu;

b) Mức giá xét nghiệm: tối đa 616.200 đồng/mu.

2. Trường hợp gộp mẫu:

a) Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của dịch vụ 1735 nêu trên có định mức kinh tế kỹ thuật thì xác định chi phí lấy mu, chi phí xét nghiệm theo định mức; trường hợp không có định mức thì xác định chi phí lấy mu và chi phí xét nghiệm tương đương với tỷ lệ cơ cấu chi phí nêu trên.

b) Trường hợp không có quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chi phí thực hiện xét nghiệm như sau:

- Mức giá tối đa của việc lấy và bảo qun bệnh phẩm: 100.000 đồng/mu.

- Mức tối đa của việc thực hiện xét nghiệm với mu gộp là 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp.

Ví dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định mức giá của dịch vụ là 734.000 đồng (theo mức giá tối đa của dịch vụ số 1735 nên trên) thì:

- Chi phí lấy mẫu: 100.000 đồng;

- Chi phí xét nghiệm: bằng 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp để thực hiện xét nghiệm; nếu gộp 5 mu vào 1 xét nghiệm thì chia 5, gộp 10 mu thì chia 10....

c) Trường hợp mu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

IV. Về việc đặt hàng xét nghiệm COVID-19

1. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1587/QĐ-TTg ngày 14/10/2020 về việc đặt hàng xét nghiệm COVID-19; theo đó tại điều 1 của Quyết định có nêu cụ thể việc đặt hàng xét nghiệm như sau:

a) Điều kiện đặt hàng: Cơ sở y tế công lập được giao nhiệm vụ lấy mẫu, thực hiện các xét nghiệm chn đoán SARS-CoV-2 được đặt hàng tại các cơ sở y tế công lập khác, cơ sở y tế tư nhân có đủ khnăng thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR do Bộ Y tế công nhận hoặc thông báo.

b) Thời gian thực hiện và đơn giá đặt hàng: thực hiện theo Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020:

- Về mức giá đặt hàng: Giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành mức giá dịch vụ xét nghiệm chn đoán SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về giá đthanh toán, quyết toán việc đặt hàng từ ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quyết định ban hành mức giá của Bộ Y tế đquyết định mức giá đặt hàng từ ngân sách địa phương theo quy định.”

- Về thời gian áp dụng giao nhiệm vụ đặt hàng: từ khi Thủ tướng công bố dịch đến khi công bhết dịch.

- Thẩm quyền quyết định đặt hàng, hình thức đặt hàng, nội dung đặt hàng, phân bvà giao dự toán, điều chỉnh kinh phí đặt hàng, thanh toán, quyết toán kinh phí đặt hàng và các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

- Nguồn kinh phí đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định “Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng: Phương pháp định giá, cơ quan có thẩm quyền định giá và trình tự định giá, đơn giá theo quy định của pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan”.

c) Căn cứ các quy định trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc giao cho cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đặt hàng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 thuộc phạm vi qun lý của địa phương theo quy định.

2. Về mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR để đặt hàng:

a) Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1436/QĐ-BYT ngày 04/3/2021 về định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sxây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS- CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mu đơn), chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho trường hợp gộp mu. Căn cứ phương pháp, trình tự định giá theo quy định của pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 được địa phương đặt hàng thanh toán từ ngân sách địa phương theo quy định.

b) Trong trường hợp chưa ban hành được mức giá đđặt hàng xét nghiệm; các đơn vị, địa phương được tạm thời áp dụng mức giá quy định tại mục III nêu trên đlàm cơ sở ký hợp đồng và tạm thanh toán chi phí đặt hàng xét nghiệm. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá đặt hàng thì thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định.

V. Thanh toán trong trường hợp đi lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm được cấp test, kit và vật tư

Trong trường hợp đi lấy mẫu hoặc Labo thực hiện xét nghiệm được cấp không thu tiền test, kít, vật tư từ nguồn phòng, chống dịch; nguồn hỗ trợ của Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân thì phải trừ chi phí kết cấu của test, kit, vật tư lấy mẫu, xét nghiệm khi thanh toán.

Riêng đối với sinh phẩm chẩn đoán Realtime RT-PCR mức trừ tối đa là 349.300 đồng/1 xét nghiệm tính theo mẫu đơn (trừ theo nguyên tắc tính bình quân chi phí sinh phẩm cho phản ứng Realtime RT-PCR của các loại sinh phẩm đang kết cấu trong phương án giá dịch vụ).

VI. Đối với xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh

Hiện nay, một số công ty trong nước đã sản xuất và được cấp số lưu hành test xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể và kháng nguyên virut, một số công ty cũng đã được cấp phép nhập khẩu các loại test xét nghiệm này. Do mức giá của các loại test hiện đang rất khác nhau. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị trước mắt thực hiện thanh toán thực thanh, thực chi đối với các trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh. Thời điểm áp dụng kể từ ngày 01/7/2021.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Y tế về thanh toán chi phí xét nghiệm trong một số trường hợp. Đề nghị các đơn vị, địa phương trường hợp chưa kịp ban hành giá xét nghiệm đặt hàng thì tạm thời căn cứ hướng dẫn này làm cơ ský hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm trong trường hợp thanh toán BHYT và khám bệnh, chữa bệnh khác.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để p/h);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài Ch
ính, BHXHVN;
- C
ác Vụ/ Cục: YTDP, KCB, PC, BHYT;
- Lưu: VT
, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản