551363

Công văn 430/BKHĐT-QLKKT năm 2023 hướng dẫn thủ tục quản lý, khai thác và sử dụng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghiệp cao Đà Nẵng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

551363
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 430/BKHĐT-QLKKT năm 2023 hướng dẫn thủ tục quản lý, khai thác và sử dụng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghiệp cao Đà Nẵng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 430/BKHĐT-QLKKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Đoàn
Ngày ban hành: 17/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 430/BKHĐT-QLKKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Nguyễn Văn Đoàn
Ngày ban hành: 17/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/BKHĐT-QLKKT
V/v hướng dẫn thủ tục quản lý, khai thác và sử dụng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghiệp cao Đà Nng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 5315/UBND-BQL ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng về hướng dẫn thủ tục quản lý, khai thác và sử dụng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương đầu tư dự án

1.1. Khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nng (58,531 ha) nằm trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam tại công văn số 158/TTg-CN ngày 04 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Luật Đầu tư côngđiểm h khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư công, dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (không phân biệt nguồn vốn) thuộc thẩm quyền quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng sử dụng vốn đầu tư công hoặc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng (nguồn vốn ngoài đầu tư công) chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư.

1.2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 220/TB-VPCP ngày 01 tháng 8 năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xác định rõ hình thức, nguồn vốn đầu tư dự án, từ đó chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định tương ứng của pháp luật.

2. Về giao đất, cho thuê đất

Đnghị Quý Ủy ban lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hưng dẫn, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Ủy ban nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Quản lý các khu công nghệ cao và

các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, QLKKT.ĐH

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn
Văn Đoàn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản