523340

Công văn 3407/BNV-TCBC năm 2022 trả lời về số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

523340
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3407/BNV-TCBC năm 2022 trả lời về số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3407/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Vũ Hải Nam
Ngày ban hành: 22/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3407/BNV-TCBC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Vũ Hải Nam
Ngày ban hành: 22/07/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3407/BNV-TCBC
V/v trả lời về số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Trả lời Văn bản số 1393/SNV-CCVC ngày 15/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về số lượng cấp phó tối đa trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ -CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chính phủ không quy định số lượng cấp phó tối thiểu, tối đa của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi tắt là Phòng) mà chỉ quy định bình quân mỗi Phòng có 02 Phó Trưởng phòng; căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp. Theo đó, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ vào khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của địa phương về ngành, lĩnh vực đối với từng Phòng để quyết định số lượng Phó Trưởng phòng của từng Phòng theo quy định nêu trên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu công việc của từng Phòng tại địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Trọng Thừa (để b/c);
- Lưu: VT, TCBC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Vũ Hải Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản