515120

Công văn 326/CVL-TTLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Cục Việc làm ban hành

515120
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 326/CVL-TTLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Cục Việc làm ban hành

Số hiệu: 326/CVL-TTLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Việc làm Người ký: Vũ Trọng Bình
Ngày ban hành: 19/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 326/CVL-TTLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Việc làm
Người ký: Vũ Trọng Bình
Ngày ban hành: 19/05/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/CVL-TTLĐ
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 17156/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 16/5/2022 của Quý Sở về việc một số vướng mắc khi triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Cục Việc làm có ý kiến như sau:

1. Về người sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg) thì chỉ có “doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh” mới thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

2. Về đối tượng được hỗ trợ chính sách

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội. Do vậy, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

3. Về phương thức chi trả và xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì đối với sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động yêu cầu người sử dụng lao động gửi danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hằng tháng đến cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 15 hằng tháng, không quy định cho phép gộp 02 hoặc 03 tháng.

Về ví dụ ở mục 3: tháng 05/2022 doanh nghiệp có lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 4 cho người lao động, tháng 6/2022 doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 5 cho người lao động.

4. Về thời gian thực hiện chính sách

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì điều kiện ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022 nên người lao động có thời gian ở thuê, ở trọ tháng 2, 3 năm 2022 nếu đủ điều kiện vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 2, tháng 3.

Về ví dụ ở mục 4: tháng 05/2022 doanh nghiệp có lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 3 tháng: tháng 2, 3, 4 năm 2022.

5. Về thanh, quyết toán kinh phí

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7, khoản 7 Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ. Tại điểm đ khoản 2 Điều 12 có quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. Theo đó, người sử dụng lao động nếu vi phạm trong việc chi trả hỗ trợ, thanh, quyết toán kinh phí thì áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm đề nghị Quý Sở nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Thanh (để b/c);
- Lưu: VT, TTLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Trọng Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản