512927

Công văn 2628/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2022 về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

512927
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2628/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2022 về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2628/TCĐBVN-QLBTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 11/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2628/TCĐBVN-QLBTĐB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam
Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 11/05/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2628/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các công việc sau:

1. Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 như Nghị quyết số 25/2021/NQ-QH ngày 28/7/2021 của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022, số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện; trong đó đề nghị ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc khó khăn, đề nghị hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời.

2. Nghiên cứu giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan rà soát công tác quản lý, bảo trì, vận hành khai thác hệ thống đường bộ địa phương, đánh giá các tồn tại, bất cập để có giải pháp xử lý đảm bảo giao thông luôn thông suốt, an toàn, êm thuận; đồng thời nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới công tác quản lý, bảo trì và vận hành khai thác trên hệ thống đường bộ địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển (nếu cần thiết) . Trường hợp có vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách pháp luật kiến nghị các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý, bảo t rì hệ thống đường bộ địa phương; thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì đường bộ đặc biệt là công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn cho cán bộ cấp xã, cấp huyện; đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên của địa phương.

3. Để công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương được thuận lợi và đúng quy định pháp luật, Tổng cục ĐBVN giới thiệu các quy định của pháp luật hiện hành về công tác bảo trì đường giao thông nông thôn (GTNT) để tiện tra khao, thực hiện, cụ thể:

- Việc bảo trì đường GTNT được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng gồm Điều 126 và các điều khoản khác có liên quan.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP trong đó tập trung vào Điều 2, Điều 5, Điều 30: quy định về trình tự bảo trì công trình xây dựng, Điều 31: Quy trình bảo trì công trình xây dựng; Điều 32: Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là CTXD); Điều 33: Thực hiện bảo trì CTXD; Điều 34: Quản lý chất lượng bảo trì CTXD; Điều 35 Chi phí bảo trì CTXD; Trường hợp công trình cần đánh giá an toàn trong quá trình khai thác thì thực hiện theo các Điều 36, 37, 38, 39; Đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng thì thực hiện theo các Điều 40, 41 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

- Việc xác định chi phí bảo trì CTXD đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì CTXD; Đồng thời hoạt động bảo trì cần thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

- Ngoài ra, còn được thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản, tài liệu sau: Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021, các Thông tư này đã quy định về một số từ ngữ liên quan đến quản lý bảo trì, yêu cầu về quản lý khai thác bảo trì, nội dung bảo trì, trách nhiệm quản lý bảo trì công trình của UB ND cấp huyện, xã, các cơ quan đường bộ, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình, trách nhiệm, nội dung, căn cứ lập, phê duyệt và điều chỉnh quy trình bảo trì công trình, tài liệu phục vụ và trách nhiệm lập, bàn giao, quản lý tài liệu bảo trì, theo dõi cập nhật tình trạng hư hỏng công trình đường bộ (gồm trực đảm bảo giao thông, đếm xe, tổ chức giao thông...); Trách nhiệm, nội dung, thẩm quyền phê duyệt KHBT công trình đường bộ kể cả đường do địa phương quản lý; Thực hiện KHBT, thực hiện kiểm tra, quan trắc, kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa, đánh giá an toàn công trình đường bộ, quản lý chất lượng bảo trì, thực hiện bảo trì công trình đường bộ chưa có quy trình; Xử lý đối với công trình có dấu hiệu không đảm bảo an toàn; Xử lý công trình hết thời hạn sử dụng; Hướng dẫn xác định chi phí quản lý vận hành và bảo trì công trình, đặc biệt là vấn đề chi phí bảo dưỡng thường xuyên và các chi phí khác liên quan đến bảo trì. Hai Thông tư trên cũng có các Phụ lục quy định công trình đường bộ phải được quan trắc, biểu mẫu KHBT công trình đường bộ, quy định về thời hạn sửa chữa lớn, sửa chữa vừa đối với mặt đường các cấp (cấp thấp như mặt đường cấp phối, đá dăm, mặt đường láng nhựa, thấm nhập nhựa, đá dăm trộn nhựa cho đến cấp cao như Bê tông xi măng, atphal), xác định chi phí quản lý vận hành khai thác, bảo trì các công trình, hạng mục công trình, công việc về quản lý, bảo trì, danh mục công trình phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông báo kết quả đánh giá an toàn;

Bộ Giao thông vận tải cũng đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát nghiệm thu kết quả bảo trì KCHTGTĐB theo chất lượng với đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản KCHTGTĐB theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản KCHTGTĐB; Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ , thông tư này áp dụng đối với hệ thống đường trung ương; trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng quy định cụ thể đối với hệ thống đường địa phương. Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác. Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43/2021/TT- BGTVT ngày 31/12/2021). Thông tư 44/2021/TT-BGTVT về định mức bảo trì công trình đường bộ.

Riêng đối với đường giao thông nông thôn, Bộ GTVT đã ban hành các Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường GTNT, Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác đường GTNT (bao gồm cả hầm, đường bộ, bến phà đường bộ, ngầm tràn trên đường bộ...) trong đó xác định trách nhiệm quản lý, vận hành đường GTNT do nhà nước đầu tư, do cộng đồng dân cư đóng góp hoặc các chủ đầu tư khác, quy trình quản lý vận hành (nội dung, trách nhiệm lập, phê duyệt, các loại công trình đường GT phải lập quy trình...), hướng dẫn về biển báo hiệu trên đường GTNT, tổ chức GT, tuần tra theo dõi tình hình GT (sửa chữa khắc phục hư hỏng khiếm khuyết trong quá trình tuần tra...); Đồng thời, Bộ GTVT đã xây dựng, ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT quy định về thiết kế cầu treo dân sinh; Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 Đường GTNT - Yêu cầu thiết kế; Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ GTVT về hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng chương trình NTM và nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật cấp quốc gia, Tiêu chuẩn cơ sở hướng dẫn về thiết kế, thi công, sửa chữa, nghiệm thu các công trình GTNT cũng đã được ban hành.

Ngoài các nội dung trên, Bộ GTVT đã chấp thuận để Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn cơ sở 07: TCCS 07:2013/TCĐBVN tiêu chuẩn cơ sở về bảo dưỡng công trình đường bộ (hiện nay Tiêu chuẩn này đang tiến hành sửa đổi, bổ sung để ban hành tiêu chuẩn mới, trong đó sẽ cập nhật các quy định cần thiết cho các loại đường cấp thấp và cấp cao).

4. Để thuận tiện trong công tác tập huấn về quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn, Tổng cục ĐBVN gửi kèm văn bản này bài tham luận về công tác bảo trì đường giao thông nông thôn tại Hội nghị tập huấn do Sở GTVT Tây Ninh và Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam tháng 4 năm 2022 để các cơ quan quản lý đường bộ tham khảo. Trường hợp cần hỗ trợ công tác tập huấn quản lý, bảo trì vận hành khai thác đường bộ, các cơ quan quản lý đường bộ có thể đề nghị Tổng cục ĐBVN sẽ cử cán bộ tham gia hỗ trợ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành và các cấp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (thay b/c);
- Tổng Cục trưởng (để biết)
- Các Phó Tổng Cục trưởng (để thực hiện);
- Các Cục QLĐB;
- Các Sở GTVT;
- Lưu: VP, QLBTĐB (Thành ).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản