440144

Công văn 2332/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

440144
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2332/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2332/BTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2332/BTC-PC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2332/BTC-PC
V/v xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Ngày 23/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình THTK, CLP). Tại Chương trình đã nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ thành lập (sau đây gọi là Bộ, ngành, địa phương) trong việc chủ động ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương mình.

Để thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2020 có hiệu quả, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, công ty tập trung triển khai ngay các nội dung sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, công ty khẩn trương triển khai xây dựng, ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Bộ, ngành, địa phương, công ty mình theo quy định của Luật THTK, CLP năm 2013, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP và đảm bảo một số yêu cầu cụ thể sau:

a) Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 nên việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Bộ, ngành, địa phương, công ty phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 và Chương trình THTK, CLP năm 2020. Đồng thời, bảo đảm các chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí (chỉ tiêu tiết kiệm chung) của ngành, lĩnh vực, địa phương, công ty không thấp hơn chỉ tiêu được quy định trong Chương trình THTK, CLP năm 2020.

b) Đảm bảo bao quát hết các phạm vi, lĩnh vực thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện, triển khai Chương trình THTK, CLP đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong đó xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối.

c) Tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành, địa phương, công ty mình.

d) Thực hiện phổ biến Chương trình THTK, CLP năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương, công ty đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc và đăng tải công khai trên Cổng/trang thông tin của Bộ, ngành, địa phương, công ty mình; đồng thời gửi Chương trình THTK, CLP năm 2020 của đơn vị mình về Bộ Tài chính (Thanh tra Bộ) chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ban hành.

2. Tổ chức triển khai Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Bộ, ngành, địa phương, công ty mình bảo đảm tiến độ, có chất lượng, rõ nhiệm vụ đến từng đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2020 và Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Bộ, ngành, địa phương, công ty mình, trong đó đề nghị nêu rõ: kết quả thực hiện từng chỉ tiêu tiết kiệm, giải pháp đã đặt ra, có so sánh với kết quả thực hiện của năm trước; kết quả chấm điểm công tác THTK, CLP trong chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Danh sách các đơn vị không thực hiện đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên sẽ được tổng hợp trong báo cáo của Chính phủ về THTK, CLP năm 2020, để trình Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2021.

Báo cáo THTK, CLP năm 2020 gửi về Bộ Tài chính (Thanh tra Bộ) trước ngày 28/02/2021.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP của bộ, ngành, địa phương, công ty mình, trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu về THTK, CLP đặt ra tại Chương trình.

Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và kiểm tra, thanh tra việc xây dựng, thực hiện Chương trình THTK, CLP tại một số bộ, ngành, địa phương, công ty trong năm 2020 theo kế hoạch.

4. Căn cứ Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP, các cơ quan khác ở Trung ương ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP của cơ quan mình, đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ;
-
Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản