387771

Công văn 2290/BTTTT-CATTT năm 2018 về hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

387771
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2290/BTTTT-CATTT năm 2018 về hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2290/BTTTT-CATTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2290/BTTTT-CATTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 17/07/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2290/BTTTT-CATTT
V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Ngày 25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, trong đó nêu rõ:

Các bộ, cơ quan, ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới.

Giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích, gỡ bỏ phần mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng liên quan với giải pháp phòng, chống mã độc các bộ, ngành, địa phương, tuân thủ theo tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật (kèm theo).

Bản mềm tài liệu hướng dẫn có thể tải về từ Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: http://mic.gov.vn hoặc của Cục An toàn thông tin: https://ais.gov.vn

Việc kết ni, trao đổi, chia sẻ thông tin dữ liệu về mã độc để phục vụ theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số lây nhiễm phần mềm độc hại ở các bộ, ngành, địa phương, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý cơ quan phản hồi, góp ý để Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xem xét cập nhật hướng dẫn cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế trong từng giai đoạn cụ thể.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thư điện tử: nhdung@mic.gov.vn, điện thoại: 0916786018.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Các Thứ trưởng;
- C
ng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (qua th
ư điện t);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng T
Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Đơn vị chuyên trách về CNT
T của Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua thư điện tử);
- C
ng thông tin điện t Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, CATTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

HƯỚNG DẪN

KẾT NỐI, CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ MÃ ĐỘC GIỮA CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo công văn số
2290/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này nhằm hướng dẫn kết ni, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

1.2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam có thể tham khảo và áp dụng trong cơ quan, tổ chức mình.

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác có thể tham khảo và áp dụng trong cơ quan, tổ chức mình.

2. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Việc kết ni, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức nhà nước tuân thủ theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tham chiếu áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành đối với việc áp dụng định dạng gói tin edXML (hướng dẫn cụ thể bên dưới) và mã định danh của các cơ quan, tổ chức.

3. Mô hình và phương thức kết nối

3.1. Mô hình kết ni

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp phòng, chng mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung, có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

Do vậy mỗi cơ quan tổ chức khi triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc cần có máy chủ quản lý tập trung về tình hình lây nhiễm, phòng chống mã độc của các máy tính, thiết bị mạng trong nội bộ cơ quan, tổ chức và chia sẻ thông tin cơ bản với hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giúp cập nhật tình hình lây nhiễm mã độc chung tại Việt Nam. Các cơ quan tổ chức gửi thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) có thể cập nhật tình hình của tổ chức mình và tổ chức khác thông qua bản đồ lây nhiễm mã độc tại Việt Nam.

Với các mẫu, thông tin mã độc thu thập được, thông qua xử lý và chia sẻ lại của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) sẽ hỗ trợ cơ quan tổ chức khác có thể phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ tấn công tương tự khi bị đối tượng tn công sử dụng cùng mẫu mã độc, giúp tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Địa chỉ hệ thống kỹ thuật tiếp nhận thông tin: https://mis.ais.gov.vn, chi tiết về cổng kết nối và các thông tin khác liên hệ đầu mối kỹ thuật của Cục An toàn thông tin để được hướng dẫn kỹ thuật cụ thể theo thư điện tử: ais@mic.gov.vn; điện thoại: 02439436684.

3.2. Phương thức kết nối

Việc chia sẻ thông tin giữa máy chủ quản lý tập trung của các cơ quan đơn vị với hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông được ký số và truyền đi qua kênh mã hóa HTTPS.

Thông tin chia sẻ bao gồm các trường được mô tả trong Phụ lục và đóng gói theo chuẩn edXML.

4. Nguyên tắc chia sẻ thông tin

Việc trao đổi và chia s thông tin giữa máy chủ quản lý tập trung với hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) tuân thủ nguyên tắc sau:

- Phù hợp với các quy định trong Luật An toàn thông tin mạng; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chng phần mềm độc hại và các quy định pháp luật liên quan khác.

- Thông tin chia s giữa các tổ chức với Cục An toàn thông tin thực hiện qua kênh mã hóa và bảo đảm an toàn thông tin.

- Cục An toàn thông tin không chia sẻ thông tin riêng của các bên kết nối, cung cấp thông tin dữ liệu về mẫu mã độc với bên thứ ba.

- Thông tin chia sẻ định kỳ và thời điểm cập nhật thông tin do Cục An toàn thông tin xây dựng và thông báo đến các tổ chức để bảo đảm hiệu năng của hệ thống kỹ thuật.

- Khi có thay đổi thông tin về máy chủ chia sẻ thông tin, các cơ quan đơn vị tổ chức thông báo về Cục An toàn thông tin để cập nhật kết nối chia s.

5. Hướng dẫn về định dạng gói tin

5.1. Hướng dẫn định dạng gói tin edXML

Việc kết nối, chia s thông tin giữa các hệ thống kỹ thuật, các hệ thống cần thực hiện trên cơ sở áp dụng định dạng dữ liệu trong gói tin edXML. Mục này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các trường thông tin của gói tin edXML, không quy định về quy cách đóng gói gói tin edXML. Việc xác định quy cách đóng gói gói tin do các doanh nghiệp cung cấp giải pháp quyết định dựa trên cơ sở đáp ứng được các yêu cầu do các cơ quan có nhu cầu khai thác, sử dụng đặt ra.

Hình 1 mô tả cấu trúc cơ bản của một gói tin edXML gồm hai phần là thông tin cơ bản (edXMLHeader) và thông tin chính (edXMLBody).

Hình 1: Cấu trúc gói tin edXM


PHỤ LỤC 1: PHẦN SOAP-ENV:HEADER

STT

Tên trường

Định dạng dữ liệu

Mô tả

Thuộc tính

Ghi chú

1.

edXML:MessageHeader

 

Đây là thông tin phải có của phần đầu gói tin, lưu tr các thông tin về phần mở đầu và phần kết thúc của một báo cáo.

Bắt buộc

 

1.1

edXML:From

 

Thông tin về đối tượng gửi báo cáo

Bắt buộc

 

1.1.1

edXML: Organld

Kiểu String

Độ dài tối đa: 13

ID của cơ quan, tổ chức gửi báo cáo

Bắt buộc

QCVN 102:2016/BTTTT

1.1.2

edXML: OrganizationInCharge

Kiểu String

Độ dài tối đa: 200

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

Tùy chọn

 

1.1.3

edXML:OrganName

Kiểu String

Độ dài tối đa: 200

Tên cơ quan, tổ chức gửi báo cáo

Bắt buộc

1.1.4

edXML: OrganAdd

Kiu String

Độ dài ti đa: 250

Địa ch của cơ quan, t chc gi báo cáo

Bt buc

1.1.5

edXML: Email

Kiu String

Độ dài ti đa: 100

Thư đin t liên lc của quan, t chc gi báo cáo

Bt buc

1.1.6

edXML: Telephone

Kiu String

Độ dài ti đa: 20

S đin thoi của cơ quan, t chc gi báo cáo

Bt buc

1.1.7

edXML: Fax

Kiu String

Độ dài ti đa: 20

S fax của cơ quan, t chc gi báo cáo

Tùy chn

1.1.8

edXML: Website

Kiu String

Độ dài ti đa: 100

Trang/cng thông tin đin t của cơ quan, t chc gi báo cáo

Tùy chn

1.2

edXML: Subject

Kiu String

Độ dài ti đa: 500

Trích yếu ni dung của báo cáo

Bt buc

 

2

Signature

 

Mô t v chu k s và thông tin ký s gói tin edXML

Bt buc

 

2.1

SignedInfo

 

Mô tả các thông tin được ký số

Bắt buộc

 

2.1.1

CanonicalizationMethod

 

Xác định thuật toán chuẩn hóa dữ liệu cần ký số

Bắt buộc

Là một thuộc tính của Canonicalization Method

 

Algorithm

Kiểu String

Thuật toán chuẩn hóa dữ liệu: http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/

 

 

2.1.2

SignatureMethod

 

Xác định thuật toán để ký số thành phần SignedInfo đã được chuẩn hóa

Bắt buộc

 

 

Algorithm

Kiểu String

Thuật toán ký số SignedInfo: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1

 

Là một thuộc tính của SignatureMethod

2.1.3

Reference

 

Tham chiếu đến các đối tượng dữ liệu cần ký và xác định phương thức băm và giá trị băm của các thành phần đối tượng dữ liệu trong gói tin edXML

Bắt buộc

 

 

URI

Kiểu String

Tham chiếu đến đối tượng dữ liệu được băm. URI = "" tham chiếu đến SOAP-ENV:Envelope. URI = cid tham chiếu đến từng tệp dữ liệu đính kèm

 

Là một thuộc tính của Reference

2.1.3.1

Transforms

 

Danh sách phương thức biến đổi đối tượng dữ liệu định dạng XML được tham chiếu trước khi ký s

Bắt buộc

Ch sử dụng Transforms với đối tượng SOAP- ENV:Envelope (XML)

 

Transform

 

Định nghĩa một phương thức biến đổi sẽ được áp dụng

Bắt buộc

 

 

Algorithm

Kiểu String

Tên phương thức biến đổi được áp dụng. Có các loại sau:

- Sử dụng Enveloped Signature: www.w3.org/2000/09/XMLDSig#enveloped-signature

- Sử dụng thuật toán chuẩn hóa nội dung XML, XML-C14N: www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/

 

Là một thuộc tính của Transforms

2.1.3.2

DigestMethod

 

Xác định thuật toán băm dữ liệu http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

Bắt buộc

 

 

Algorithm

Kiểu String

Thuật toán băm dữ liệu

 

Là một thuộc tính của DigestMethod

2.1.3.3

DigestValue

Kiểu String

Giá trị băm của đối tượng dữ liệu tham chiếu sử dụng thuật toán quy định tại DigestMethod

Bắt buộc

 

2.2

SignatureValue

Kiểu String

Giá trị chữ ký số của SignedInfo

Bắt buộc

 

2.3

Keylnfo

 

Mô tả khóa sử dụng để xác thực chữ ký số

Bắt buộc

 

2.3.1

X509Data

 

Dữ liệu về chng thư số sử dụng để xác thực chữ ký số

Bắt buộc

 

2.3.1.1

X509SubjectName

Kiểu String

Tên cá nhân/tổ chức ký số

Bắt buộc

Tên cá nhân/tổ chức sở hu chứng thư s

2.3.1.2

X509Certificate

Kiểu String

Chứng thư số sử dụng để xác thực chữ ký số

Bắt buộc

 

 

PHỤ LỤC 2: PHẦN SOAP-ENV: BODY

STT

Tên trường

Định dạng dữ liệu

Mô tả

Thuộc tính

Ghi chú

1

AVReport

 

Các thông tin báo cáo của Anti Virus

Bắt buộc

 

 

name

Kiểu String

Tên của Anti Virus gửi báo cáo

Bắt buộc

 

1.1

Datetime

Kiểu string

Thời gian gửi báo cáo

Bắt buc

Sử dụng Unix time

1.2

Malware

 

Báo cáo thông tin mã độc trên các máy

Bắt buộc

Nếu không có mã độc thì nội dung bỏ trống, nếu có thì bắt buộc phải có các thẻ bên trong.

1.2.1

Machine

 

Thông tin về mã độc trên từng máy

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

 

ip

Kiểu string

Địa chỉ IP của máy nhiễm mã độc

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

 

ippublic

Kiểu string

Địa chỉ IP public của máy tính bị nhiễm mã độc

Tùy chọn

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

 

name

Kiểu string

Tên máy nhiễm mã độc

Bắt buộc

B qua nếu không có thông tin mã độc

1.2.1.1

MalwareInfo

 

Các thông tin về mã độc trên máy

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

1.2.1.1.1

MalwareName

Kiểu string

Tên mã độc

Bắt buộc

B qua nếu không có thông tin mã độc

1.2.1.1.2

MalwareType

Kiểu string

Loại mã độc (PE, Trojan, spyware, worm, ...)

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

1.2.1.1.3

MalwareBehavior

Kiểu string

Hành vi của mã độc (Downloader, Dropper, CoinMiner, Keylogger, ...)

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

1.2.1.1.4

TypeOfDevice

Kiểu string

Loại thiết bị nhiễm mã độc (USB, HDD, SDCard, SSD,...)

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

1.2.1.1.5

NumberFile

Kiểu integer

Số lượng tập tin bị nhiễm mã độc

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin mã độc

1.3

Connection

 

Thông tin kết nối nghi ngờ.

Bắt buộc

Nếu không có connection lạ thì các trường bên trong bỏ trống. Nếu có thông tin Connection thì các trường bên trong bắt buộc phải có.

1.3.1

Machine

 

Thông tin kết nối nghi ngờ trên từng máy

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin connection

 

ip

Kiểu string

IP của máy có kết nối nghi ngờ

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin connection

 

ippublic

Kiểu string

Địa chỉ IP public của máy tính bị nhiễm mã độc

Tùy chọn

 

 

name

Kiểu string

Tên của máy có kết nối nghi ngờ.

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin connection

1.3.1.1

Connectionlnfo

 

Thông tin kết nối nghi ngờ

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin connection

1.3.1.1.1

Program

Kiểu string

Tên chương trình có kết nối nghi ngờ.

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin connection

1.3.1.1.2

TargetIP

Kiểu string

IP đích của kết nối nghi ngờ.

Tùy chọn

Bỏ qua nếu không có thông tin connection

1.4

Vulnerability

 

Thông tin lỗ hổng trên các máy

Bắt buộc

Nếu không có lỗ hổng nào trên các máy thì các trường bên trong bỏ trng. Nếu có lỗ hổng thì các trường bên trong bắt buộc phải có.

1.4.1

Machine

 

Thông tin lỗ hổng trên từng máy

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin lỗ hổng.

 

ip

Kiểu string

Địa ch IP của máy có lỗ hổng

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin lỗ hổng.

 

ippublic

Kiểu string

Địa chỉ IP public của máy tính có lỗ hổng

Tùy chọn

Bỏ qua nếu không có thông tin lỗ hổng

 

name

Kiểu string

Tên của máy có lỗ hổng

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin l hổng.

1.4.1.1

Vulnerabilitylnfo

 

Các thông tin về lỗ hổng

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin lỗ hổng.

1.4.1.1.1

Name

Kiểu string

Mã CVE của lỗ hổng

Bắt buộc

Bỏ qua nếu không có thông tin lỗ hổng.

1.4.1.1.2

OSName

Kiểu string

Tên hệ điều hành của máy có lỗ hổng

Tùy chọn

Bỏ qua nếu không có thông tin lỗ hổng.

1.5

OS

 

Thông tin hệ điều hành của các máy

Bắt buộc

 

1.5.1

Machine

 

Máy có báo cáo thông tin hệ điều hành

Bắt buộc

 

 

ip

Kiểu string

IP của máy có báo cáo thông tin hệ điều hành

Bắt buộc

 

 

ippublic

Kiểu string

Địa chỉ IP public của máy tính có báo cáo thông tin hệ điều hành

Tùy chọn

 

 

name

Kiểu string

Tên của máy có báo cáo thông tin hệ điều hành

Bắt buộc

 

1.5.1.1

OSName

Kiểu string

Tên hệ điều hành

Bắt buộc

 

1.5.1.2

LastUpdate

Kiểu string

Thời gian cập nhật hệ điều hành mới nhất

Bắt buộc

Định dạng Unix time

1.6

Update

 

Thông tin tình hình cập nhật của các máy

Bắt buộc

 

1.6.1

NumberMachineNotUpdate On15Day

Kiểu Interger

Số máy không được cập nhật trong vòng 15 ngày.

Bắt buộc

Tất cả máy được update 15 ngày thì dữ liệu ghi 0.

1.7

QualityFeature

 

Thông tin trạng thái bật tắt của những tính năng quan trọng

Bắt buộc

 

1.7.1

Machine

 

Máy có báo có thông tin trạng thái bật tắt của những tính năng quan trọng

 

 

 

ip

Kiểu string

IP của máy

Bắt buộc

 

 

Name

Kiểu string

Tên máy

Bắt buộc

 

1.7.1.1

AutoProtect

Kiểu string

Trạng thái tính năng tự động bảo vệ thời gian thực (On, Off)

Bắt buộc

 

1.7.1.2

EnableFirewall

Kiểu string

Trạng thái của firewall (On, Off)

Bắt buộc

 


Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản