473814

Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

473814
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1891/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 11/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1891/BGDĐT-GDĐH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 11/05/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1891/BGDĐT-GDĐH
V/v hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đại học, học viện, trường đại học đào tạo giáo viên;
- Các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non;
- Các bộ/ngành có cơ sở đào tạo giáo viên.

Để thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (sau đây viết tắt là Nghị định số 116), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn triển khai một số nội dung như sau:

1. Về thẩm quyền và trách nhiệm trong việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên

1.1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp tnh)

- Xác định nhu cu sử dụng giáo viên mới, lập dự toán và bố trí kinh phí, thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc (nếu có), đặt hàng (hoặc đấu thầu) đào tạo giáo viên với các cơ sở đào tạo giáo viên khác đđáp ứng nhu cầu sử dụng giáo viên, bảo đảm phù hợp với kế hoạch sử dụng giáo viên sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với lộ trình phát triển giáo dục của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng và sử dụng giáo viên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, bảo đảm đ slượng giáo viên theo quy định hiện hành về định mức giáo viên đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mm non và giáo dục phổ thông.

1.2. Đối với cơ sở đào tạo giáo viên

- Cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc địa phương nhận nhiệm vụ, nhận đặt hàng đào tạo giáo viên cho địa phương và có thể nhận đặt hàng của các địa phương khác trên cơ phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GDĐT thông báo;

- Cơ sở đào tạo giáo viên nói chung nhận đặt hàng (hoặc tham gia đấu thầu) đào tạo giáo viên cho các địa phương theo chtiêu tuyển sinh hàng năm được Bộ GDĐT thông báo.

1.3. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Xác định và thông báo chtiêu đào tạo giáo viên đối với các cơ sở đào tạo giáo viên;

- Tổ chức đcác cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng phần mềm dùng chung nhm htrợ các địa phương và các cơ sở đào tạo giáo viên điều phi cung - cầu cho việc tổ chức giao nhiệm vụ, đặt hàng và nhận đặt hàng đào tạo giáo viên phù hợp với nhu cầu sử dụng giáo viên của địa phương và năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên.

1.4. Đối với các bộ/ngành có cơ sở đào tạo giáo viên

Ch trì và phối hợp với Bộ GDĐT trong việc chỉ đạo, hướng dn cơ sở đào tạo trực thuộc lập dự toán và btrí kinh phí cho việc đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo trực thuộc và thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 116.

2. Về nội dung giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên

2.1. Xác định nhu cầu sử dụng và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên

- UBND cấp tnh tổ chức thực hiện việc rà soát, thng kê, nhu cầu đào tạo giáo viên, nhu cầu tuyển dụng, sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp của địa phương theo từng trình độ, cấp học, ngành học, từ đó xác định số lượng chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đu thầu) đào tạo giáo viên theo hình thức chính quy cho năm tuyn sinh (bao gồm cả nhu cầu đào tạo: liên thông từ giáo dục nghề nghiệp lên trình độ đi học (ĐH), đào tạo ĐH cho người học đã có bằng tốt nghiệp ĐH, đào tạo trình độ cao đng (CĐ) cho người học đã có bng tốt nghiệp CĐ theo hình thức chính quy) và gi Bộ GDĐT để tổng hợp theo mẫu (Phụ lục 2).

- Cơ sở đào tạo giáo viên xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyn sinh các ngành đào tạo giáo viên và gửi về Bộ GDĐT theo quy định hiện hành về xác định chtiêu tuyển sinh của Bộ GDĐT (Phụ lục 1).

- Bộ GDĐT xác định và thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở nhu cầu xã hội, nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương, điều kiện bảo đảm chất lượng (năng lực, chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh việc có việc làm) của các cơ sở đào tạo giáo viên đảm bo theo các quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đng thời công khai trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT tại địa ch: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages.

2.2. Giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo giáo viên thuộc địa phương

UBND cp tnh giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên đối với cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc địa phương (nếu có) để đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương, trên cơ sở số lượng chtiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương đã báo cáo về Bộ GDĐT, đảm bảo phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên theo chỉ tiêu đã được Bộ GDĐH thông báo và phù hợp với nhu cầu, kế hoạch sử dụng giáo viên của địa phương.

2.3. Đt hàng nhận đặt hàng đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu sdụng của địa phương

UBND cấp tnh la chọn cơ sở đào tạo giáo viên có chất lượng và hoàn thành hsơ dự kiến đặt hàng đào tạo giáo viên của địa phương với các cơ sở đào tạo giáo viên trên sở các thông tin về tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT và cổng thông tin tuyn sinh của các cơ sở đào tạo giáo viên theo nguyên tắc sau đây:

- Dự kiến phương án và giải pháp xử lý trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký về địa phương vượt quá dự kiến nhu cầu đào tạo của địa phương hoặc trường hợp thiếu sinh viên trúng tuyển đăng ký về địa phương so với nhu cầu đào tạo để địa phương sử dụng;

- Đặt hàng đào tạo (dự kiến 3 phương án) đối với các cơ sở đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương, trên cơ sở số lượng chtiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu sdụng của địa phương đã báo cáo về Bộ GDĐT (sau khi trừ số lượng ch tiêu đã giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc nếu có), đảm bảo phù hợp với năng lực đào tạo của từng cơ sở đào tạo giáo viên;

- Lập danh sách đặt hàng đào tạo gửi Bộ GDĐT theo mu tại Phụ lục 3 (xếp thứ tự ưu tiên, ngành, cơ sđào tạo) đBộ GDĐT phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tong hợp thông tin, công khai trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT nhm hỗ trợ các UBND cấp tnh trong việc điều phối lựa chọn các cơ sở đào tạo giáo viên để đặt hàng đào tạo phù hợp nhu cầu của địa phương, nguồn tuyển sinh, năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên;

- Đặt hàng (dự kiến) đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng với các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở thông tin hỗ trợ điều phối;

- Đặt hàng chính thức việc đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng của địa phương với các cơ sở đào tạo giáo viên sau khi có kết quả sinh viên đăng ký hưng hỗ trợ và cam kết về địa phương, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 116 và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Trường hợp số sinh viên đăng ký theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu chưa đủ (còn thiếu) so với nhu cầu sử dụng, đặt hàng, địa phương tiếp tục lựa chọn đt hàng với các cơ sở đào tạo giáo viên khác trên cơ sở chtiêu thông báo công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sinh viên đạt điểm trúng tuyển.

2.4. Đấu thầu và tham gia đấu thầu đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương

- UBND cấp tnh tổ chức đấu thầu việc đào tạo giáo viên của địa phương với các cơ sở đào tạo giáo viên theo số lượng chtiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương đã báo cáo về Bộ GDĐT (trừ số lượng chtiêu đã giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc nếu có và số chtiêu đào tạo nếu đã đặt hàng đào tạo), đảm bo phù hợp với năng lực đào tạo của từng cơ sở đào tạo giáo viên và phù hợp với nhu cầu, kế hoạch sử dụng giáo viên của địa phương;

- Việc đấu thầu và tham gia đấu thầu để đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng của các địa phương thực hiện theo quy định hiện hành.

2.5. Sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết làm việc theo nhu cầu sử dụng của địa phương

- Cơ sở đào tạo giáo viên hướng dẫn, thông báo tới sinh viên trúng tuyn về chtiêu đào tạo được các địa phương giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) và các thông tin khác liên quan đến việc giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) của địa phương để sinh viên trúng tuyển đăng ký, cam kết tham gia học tập và công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương ngay sau khi có kết qu trúng tuyn đối với mỗi đợt tuyn sinh của cơ sở đào tạo giáo viên;

- Sinh viên nộp Đơn đề nghị hưng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (Mu s 01 - Nghị định số 116) và có thđề nghị được hưng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo thứ tự 3 nguyện vọng (ghi rõ thứ tự nguyn vọng - Mu số 01) đối với các địa phương có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại địa phương theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyn;

- Trường hợp 3 nguyện vọng của sinh viên sư phạm đều không đáp ứng được các tiêu chí của các địa phương, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo đsinh viên tiếp tục đăng ký các nhu cầu ca địa phương khác hoặc đăng ký đào tạo theo nhu cầu của xã hội có hoặc không đăng ký hưng chế độ;

- UBND cấp tnh xét chọn các sinh viên đã nộp đơn đăng kí, phối hợp cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho sinh viên kết quả xét chọn của UBND cấp tnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký của sinh viên.

3. Công tác tài chính

Công tác tài chính trong giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên (Phụ lục 5)

4. Về kế hoạch thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên và công khai thông tin

- Bộ GDĐT tng hợp và công khai danh sách, năng lực đào tạo trong năm tuyển sinh của các cơ sở đào tạo giáo viên; ch tiêu đào tạo, điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo (2 năm liền kề năm tuyển sinh) của các cơ sở đào tạo giáo viên để UBND cấp tnh, người học tham khảo, lựa chọn ngành đào tạo, cơ sở đào tạo trong nhiệm vụ đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu của địa phương (Phụ lục 1);

- Các thông tin liên quan đến giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đào tạo giáo viên phải được công khai tại các trang thông tin điện tử của các địa phương, bộ/ngành có liên quan, cơ sở đào tạo giáo viên và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đngười học tham khảo, lựa chọn và cam kết tham gia học tập, công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương;

- Bộ GDĐT xác định và thông báo chtiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 15/5/2021;

- Bộ GDĐT thông báo các thông tin hỗ trợ tới các địa phương và các cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 30/5/2021;

- UBND cấp tỉnh hoàn thành giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên đối với cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 30/6/2021;

- Các cơ sở đào tạo giáo viên báo cáo Bộ GDĐT kết quả thực hiện việc đào tạo giáo viên theo NĐ 116 (theo mẫu tại Phụ lục 4) trước ngày 31/12/2021.

Trong quá trình triển khai, các vấn đề vướng mắc (nếu có) đnghị phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) để báo cáo, trao đổi và thống nhất giải pháp tháo gỡ cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và cơ sở đào tạo giáo viên, nhằm thực hiện có hiệu quNghị định số 116, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tng địa phương và cnước theo địa ch Email: nmhung@moet.gov.vn, hoặc số điện thoại: 024.32293009, 024.38692392; Bộ GDĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện triển khai Nghị định số 116 của các địa phương và các cơ sở đào tạo giáo viên theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để phối hợp c/đ);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm Công văn số: 1891/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ngày 11/5/2021)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO: ……………….

MÃ TRƯỜNG: ………………

NĂM TUYN SINH: 2021

ĐĂNG KÍ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

1. Trình độ đại học

TT

Mã ngành

Tên ngành

Đăng kí ch tiêu năm tuyn sinh

Điểm trúng tuyển năm trước năm tuyển sinh 1 năm*

Điểm trúng tuyển năm trước năm tuyển sinh 2 năm*

Đim trúng tuyn của các hình thức tuyn sinh khác

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 

2

7140204

Giáo dục Công dân

 

 

 

 

3

7140205

Giáo dục Chính trị

 

 

 

 

4

7140206

Giáo dục Thchất

 

 

 

 

5

7140207

Hun luyện thể thao

 

 

 

 

6

7140208

Giáo dục QP - AN

 

 

 

 

7

7140209

Sư phạm Toán học

 

 

 

 

8

7140210

Sư phạm Tin học

 

 

 

 

9

7140211

Sư phạm Vật lý

 

 

 

 

10

7140212

Sư phạm Hóa học

 

 

 

 

11

7140213

Sư phạm Sinh học

 

 

 

 

12

7140214

Sư phạm Kỹ thuật CN

 

 

 

 

13

7140215

Sư phạm Kỹ thuật NN

 

 

 

 

14

7140217

Sư phạm Ngữ văn

 

 

 

 

15

7140218

Sư phạm Lịch sử

 

 

 

 

16

7140219

Sư phạm Địa lý

 

 

 

 

17

7140221

Sư phạm Âm nhạc

 

 

 

 

18

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

 

 

19

7140223

Sư phạm Tiếng Bana

 

 

 

 

20

7140224

Sư phạm Tiếng Êđê

 

 

 

 

21

7140225

Sư phạm Tiếng Jrai

 

 

 

 

22

7140226

Sư phạm Tiếng Khmer

 

 

 

 

23

7140227

Sư phạm Tiếng H’mong

 

 

 

 

24

7140228

Sư phạm Tiếng Chăm

 

 

 

 

25

7140229

Sư phạm Tiếng M'nông

 

 

 

 

26

7140230

Sư phạm Tiếng Xê đăng

 

 

 

 

27

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

 

 

28

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

 

 

 

 

29

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

 

 

30

7140234

Sư phạm Tiếng TQ

 

 

 

 

31

7140235

Sư phạm Tiếng Đức

 

 

 

 

32

7140236

Sư phạm Tiếng Nhật

 

 

 

 

33

7140237

Sư phạm Tiếng HQ

 

 

 

 

34

7140246

Sư phạm công ngh

 

 

 

 

35

7140247

Sư phạm khoa học TN

 

 

 

 

36

7140248

Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

37

7140249

Sư phạm LS - ĐL

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

2. Trình độ cao đẳng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chtiêu năm tuyển sinh

Điểm trúng tuyển năm trước năm tuyển sinh 1 năm*

Điểm trúng tuyển năm trước năm tuyn sinh 2 năm*

Đim trúng tuyn của các hình thức tuyn sinh khác

1

51140201

Giáo dục Mầm non

 

 

 

 

Ghi chú: Điểm trúng tuyển năm trước năm tuyn sinh 1 năm*, Điểm trúng tuyn năm trước năm tuyn sinh 2 năm*: Sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm Công văn số: 1891/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ngày 11/5/2021)

UBND TỈNH: …………

NĂM TUYỂN SINH: 2021

NHU CẦU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

1. Trình độ đại học

TT

Mã ngành

Tên ngành

Số lưng

Ghi chú

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

 

 

2

7140204

Giáo dục Công dân

 

 

3

7140205

Giáo dục Chính trị

 

 

4

7140206

Giáo dục Thể chất

 

 

5

7140207

Huấn luyện thể thao

 

 

6

7140208

Giáo dục QP - AN

 

 

7

7140209

Sư phạm Toán học

 

 

8

7140210

Sư phạm Tin học

 

 

9

7140211

Sư phạm Vật lý

 

 

10

7140212

Sư phạm Hóa học

 

 

11

7140213

Sư phạm Sinh học

 

 

12

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

 

 

13

7140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

 

 

14

7140217

Sư phạm Ngữ văn

 

 

15

7140218

Sư phạm Lịch s

 

 

16

7140219

Sư phạm Địa lý

 

 

17

7140221

Sư phạm Âm nhạc

 

 

18

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

19

7140223

Sư phạm Tiếng Bana

 

 

20

7140224

Sư phạm Tiếng Êđê

 

 

21

7140225

Sư phạm Tiếng Jrai

 

 

22

7140226

Sư phạm Tiếng Khmer

 

 

23

7140227

Sư phạm Tiếng H'mông

 

 

24

7140228

Sư phạm Tiếng Chăm

 

 

25

7140229

Sư phạm Tiếng M'nông

 

 

26

7140230

Sư phạm Tiếng Xê đăng

 

 

27

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

28

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

 

 

29

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

30

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

 

 

31

7140235

Sư phạm Tiếng Đức

 

 

32

7140236

Sư phạm Tiếng Nht

 

 

33

7140237

Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

 

 

34

7140246

Sư phạm công nghệ

 

 

35

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

 

 

36

7140248

Giáo dục pháp luật

 

 

37

7140249

Sư phạm Lịch s- Địa lí

 

 

 

Cộng

 

 

2. Trình độ cao đẳng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Số lượng

1

51140201

Giáo dục Mầm non

 

 

PHỤ LỤC 3

(Kèm Công văn số: 1891/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính ph ngày 11/5/2021)

UBND tnh: …………………….

THÔNG TIN NGÀNH, NHU CẦU ĐẶT HÀNG NĂM 2021

1. Trình độ đại học

TT

Mã ngành

Tên ngành

Số lượng nhu cầu đặt hàng

Cơ sở đào tạo đặt hàng theo thứ tự ưu tiên

Tên trường

Mã Cơ sở đào tạo tuyn sinh

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trình độ cao đng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Số lượng nhu cầu đặt hàng

Cơ sở đào tạo đặt hàng theo thứ tự ưu tiên

Tên trường

Mã Cơ sở đào tạo tuyển sinh

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

(Kèm Công văn số: 1891/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ngày 11/5/2021)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO: ………….

MÃ TRƯỜNG: ……………….

KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NĂM 2021

1. Trình độ đại học

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tng chtiêu

Số lượng đã tuyn

Giao NV

Đặt hàng

Đấu thầu

Khác

1

7140202

Giáo dục Tiu học

 

 

 

 

 

2

7140204

Giáo dục Công dân

 

 

 

 

 

3

7140205

Giáo dục Chính trị

 

 

 

 

 

4

7140206

Giáo dục Thchất

 

 

 

 

 

5

7140207

Huấn luyện thể thao

 

 

 

 

 

6

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

 

 

 

 

7

7140209

Sư phạm Toán học

 

 

 

 

 

8

7140210

Sư phạm Tin học

 

 

 

 

 

9

7140211

Sư phạm Vật lý

 

 

 

 

 

10

7140212

Sư phạm Hóa học

 

 

 

 

 

11

7140213

Sư phạm Sinh hc

 

 

 

 

 

12

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

 

 

 

 

 

13

7140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

 

 

 

 

 

14

7140217

Sư phạm Ngữ văn

 

 

 

 

 

15

7140218

Sư phạm Lịch s

 

 

 

 

 

16

7140219

Sư phạm Địa lý

 

 

 

 

 

17

7140221

Sư phạm Âm nhạc

 

 

 

 

 

18

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

 

 

 

19

7140223

Sư phạm Tiếng Bana

 

 

 

 

 

20

7140224

Sư phạm Tiếng Êđê

 

 

 

 

 

21

7140225

Sư phạm Tiếng Jrai

 

 

 

 

 

22

7140226

Sư phạm Tiếng Khmer

 

 

 

 

 

23

7140227

Sư phạm Tiếng H'mong

 

 

 

 

 

24

7140228

Sư phạm Tiếng Chăm

 

 

 

 

 

25

7140229

Sư phạm Tiếng M'nông

 

 

 

 

 

26

7140230

Sư phạm Tiếng Xê đăng

 

 

 

 

 

27

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

 

 

 

28

7140232

Sư phạm Tiếng Nga

 

 

 

 

 

29

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

30

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

 

 

 

 

 

31

7140235

Sư phạm Tiếng Đức

 

 

 

 

 

32

7140236

Sư phạm Tiếng Nhật

 

 

 

 

 

33

7140237

Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

 

 

 

 

 

34

7140246

Sư phạm công ngh

 

 

 

 

 

35

7140247

Sư phạm khoa học t nhiên

 

 

 

 

 

36

7140248

Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

 

37

7140249

Sư phạm Lịch s - Đa lí

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

2. Trình độ cao đẳng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổng chtiêu

Số lượng đã tuyn

Giao NV

Đặt hàng

Đấu thầu

Khác

1

51140201

Giáo dục Mầm non

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5

(Kèm Công văn số: 1891/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ngày 11/5/2021)

1. Về cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu

UBND các địa phương có trách nhiệm phân tích, đánh giá nhu cầu để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo quy trình quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

2. Về chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm mới

2.1. Sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí:

- Tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học;

- Hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

2.2. Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nguyện vọng của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp, kinh phí đào tạo sẽ do kinh phí của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả (không thuộc ngân sách nhà nước cấp).

3. Về bồi hoàn kinh phí đảm bảo quy định cụ thể cho tất c các đối tượng nhằm đảm bo công bng cho các sinh viên sư phạm ra trường làm đúng ngành giáo dục và tuân thủ các quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Giáo dục 2019.

- Sinh viên sư phạm không phi bồi hoàn: sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng trong thời hạn 02 năm ktừ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Sinh viên sư phạm phải bi hoàn kinh phí đào tạo gồm: Sinh viên sư phạm không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; hoặc công tác không đủ thời gian công tác theo quy định; hoặc sinh viên sư phạm chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kluật buộc thôi học.

- Sinh viên sư phạm thuộc các trường hợp bất khả kháng như: nghhọc tạm thời, bị đình chhọc tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghhọc hoặc bị đình chhọc; dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá một lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật, được cơ sđào tạo giáo viên xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định, thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ.

 

Mẫu số 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG

VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………….

Tôi là …………………………………………………………………………

Sinh viên/lớp ………………………………. khóa…………………., khoa………………….

Trường: ………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): …………………………..ngày cấp: ………….. ……………… nơi cấp: …………………………………..

Tôi đã nghiên cu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số.... ngày... tháng.... năm... của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Tôi xin được đăng ký thụ hưng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo chỉ tiêu

…………………………………………………………………………………………1

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tại Nghị định.

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, tôi xin cam kết bồi hoàn stiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được nhn theo đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành.

 


Ý KIẾN GIA ĐÌNH

…, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI VIT CAM KT
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

__________________

1 Chtiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu của địa phương hoặc chtiêu không thuộc ch tiêu đặt hàng (Ghi rõ tên địa phương).

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản