460911

Công văn 1829/UBDT-ĐPI về phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

460911
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1829/UBDT-ĐPI về phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 1829/UBDT-ĐPI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nguyễn Quang Đức
Ngày ban hành: 25/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1829/UBDT-ĐPI
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Nguyễn Quang Đức
Ngày ban hành: 25/12/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1829/UBDT-ĐPI
V/v Phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Dân tộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;
- Phòng Dân tộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Chương trình công tác dân tộc năm 2020, y ban Dân tộc (Vụ Địa phương I) đang triển khai thực hiện Dự án bảo vệ môi trường “Xây dựng mô hình thu gom, sử dụng đệm lót sinh học để xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn” tại các xã tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Để có căn cứ đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2020 và kế hoạch triển khai dự án năm 2021, y ban Dân tộc (Vụ Địa phương I) tổ chức đoàn công tác đến làm việc với huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung

- Kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình tại các xã.

- Đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình.

- Dự kiến kế hoạch thực hiện dự án năm 2021.

2. Thành phần đoàn công tác

- Lãnh đạo Vụ Tổng hợp - Đại diện cơ quan quản lý, Trưng đoàn.

- Thành viên: Chuyên viên Vụ Tổng hợp; Vụ Kế hoạch -Tài chính và Văn phòng Ủy ban; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ địa phương I; Đại diện Ban dân tộc của tỉnh, một số phòng, ban liên quan của huyện thực hiện dự án.

3. Thời gian

- Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai: 05 ngày (Có chương trình cụ thể).

- Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng: 05 ngày (Có chương trình cụ thể).

Ủy ban Dân tộc đề nghị Phòng Dân tộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; phòng Dân tộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng báo cáo y ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã thực hiện mô hình dự án và tạo điều kiện đ đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ (Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh, Chuyên viên - thư ký dự án điện thoại 0945333199)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- TT, PCN Y Thông (để b/c);
- Vụ Tổng hợp, VP Ủy ban Dân tộc, Vụ KH-TC (đ
ph/h);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, ĐP I (04b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ
ĐỊA PHƯƠNG I

Nguyễn Quang Đức

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẠI TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Công văn số: 1829/UBDT-ĐPI ngày 25/12/2020 của Ủy ban Dân tộc)

TT

NGÀY

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngày 04/01/20121

Đoàn công tác xuất phát từ Hà Nội

- Vụ Địa phương I, Vụ Tổng hợp và các thành viên

UBND huyện

2

Ngày 05/01/2021.

Sáng: Làm việc với Lãnh đạo UBND huyện thống nhất nội dung chương trình

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

UBND huyện

Chiều: Kiểm tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

Sáng: Kim tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

3

Ngày 06/01/2021

Sáng: Kiểm tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

Chiều: Kiểm tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

4

Ngày 07/01/2021

Sáng: Kiểm tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

Chiều: Kim tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

5

Ngày 08/01/2021

Đoàn công tác di chuyn vHà Nội

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẠI TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Công văn số: 1829/UBDT-ĐPI ngày 25/12/2020 của Ủy ban Dân tộc)

TT

NGÀY

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIM

1

Ngày 18/01/2021

Đoàn công tác xuất phát từ Hà Nội

- Vụ Địa phương I, Vụ Tổng hợp và các thành viên

UBND huyện

2

Ngày 19/01/2021

Sáng: Làm việc với Lãnh đạo UBND huyện thống nhất nội dung chương trình

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

UBND huyện

Chiều: Kiểm tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

Sáng: Kim tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

3

Ngày 20/01/2021

Sáng: Kim tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

Chiều: Kim tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

4

Ngày 21/01/2021

Sáng: Kim tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

Chiều: Kiểm tra các hộ tham gia dự án tại các xã

- Đoàn công tác.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng DT huyện và các Phòng, Ban ngành liên quan của huyện.

- UBND Xã

- Các hộ tham gia dự án

5

Ngày 22/01/2021

Đoàn công tác di chuyển về Hà Nội

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản