388009

Công văn 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2018 về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

388009
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2018 về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai
Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 20/07/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi giy chng nhận quyền sử dụng đt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý chặt ch phôi Giy chng nhận quyền sử dụng đt, quyền sở hu nhà ở và tài sản khác gn liền với đt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư quy định về Giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014); đồng thời Bộ đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện (Công văn số 426/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 16 tháng 4 năm 2012, Công văn s504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13 tháng 4 năm 2015) nhằm hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật, tiềm ẩn các nguy cơ gây phc tạp trong qun lý sử dụng đất.

Mặc dù, đã có quy định pháp lý vchỉ đạo thực hiện tại các văn bản nêu trên, song đến nay ở một số địa phương vẫn còn tình trạng quản lý phôi Giy chng nhận không chặt chhoặc đã để xảy ra làm mt, tht lạc phôi Giấy chứng nhận trong các giai đoạn trước đây nhưng không có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đkhắc phục tồn tại nêu trên, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay một số việc sau đây:

a) Tổ chức kiểm tra, chấn chnh và chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi Giấy chứng nhận ở địa phương trên toàn bộ phạm vi tỉnh, thành phố theo đúng hưng dn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; không để xảy ra tình trạng sử dụng phôi Giy chng nhận tự do, tùy tiện, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi Giấy chứng nhận hàng ngày, không thu hồi các phôi Giấy chứng nhận bị hư hng để tổ chức tiêu hy.

b) Trường hợp bị mt hoặc tht thoát phôi Giy chứng nhận mà chưa xác định được nguyên nhân thì phải công khai các seri phôi Giy chứng nhận bị mt, tht thoát trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trưng và gửi thông báo ti Sở Tài nguyên và Môi trường các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan khác có liên quan như các tổ chức tín dụng, các cơ quan công chng, chứng thực... để phòng ngừa việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận cho các mục đích vi phạm pháp luật.

c) Chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh của Văn phòng đăng ký đt đai trong địa phương, các đơn vị tư vn (nếu có) và các cơ quan có liên quan không được sử dụng, xác nhận đối vi các phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mt, tht lạc.

d) Trường hợp phát hiện có phôi Giấy chứng nhận có s seri b mt, thất lạc thì phải báo ngay cho cơ quan công an tại địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tng cục Quản lý đất đai đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng các yêu cầu nêu trên đây và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến (để báo cáo);
- Lưu: VT, CĐKĐĐ (ĐKĐĐ).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Văn Lịch

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản