534113

Công văn 10764/BTC-TCT năm 2022 về tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

534113
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 10764/BTC-TCT năm 2022 về tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10764/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Xuân Bách
Ngày ban hành: 19/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10764/BTC-TCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Xuân Bách
Ngày ban hành: 19/10/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10764/BTC-TCT
V/v tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất kịp thời vào ngân sách nhà nước và xử lý vướng mắc thực tế quản lý thu tiền sử dụng đất ở một số địa phương thời gian qua, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14; điểm c khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 10, Nghị định 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, quy định về thời hạn nộp hsơ khai thuế tiền sử dụng đất;

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3; điểm c khoản 2 Điều 10; khoản 4 Điều 10 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016.

Qua rà soát thì quy định nêu trên chưa hướng dẫn rõ việc Thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp Sở Tài chính chậm chuyển thông tin về số tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Đđảm bảo thu ngân sách nhà nước kịp thời trong trường hợp này, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công tác sau:

1. Tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án đầu tư có phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp tại địa phương. Thực hiện ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án đã quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất của UBND cấp tnh.

Trường hợp sau khi thông báo tiền sử dụng đất, cơ quan thuế nhận được văn bản xác nhận các khoản được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thì Cục Thuế căn cứ văn bản xác định số được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện điều chỉnh Thông báo thu và tiền chậm nộp (nếu có) để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

2. Tiếp tục giám sát, đôn đốc quản lý thu tiền sử dụng đất vào ngân sách và xử lý phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Tờng hợp phát sinh vướng mc, đề nghị Cục Thuế khẩn trương báo cáo UBND cp tnh đcó chỉ đạo các cơ quan liên quan phi hợp kịp thi với cơ quan thuế trong quản lý thu ngân sách.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
nh đạo Bộ (để b/c);
- L
ãnh đạo TCT (để b/c);
- Vụ PC, CST- BTC;
- Lưu: VT; TCT (VT
,CS).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản