Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên

Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành.

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Họ là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.

Có thể thấy rằng, vai trò của đảng viên trong mọi thời đại nhất là trong thời đại mới là vô cùng quan trọng. Ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, mọi đảng viên phải ra sức học tập, tự rèn luyện để có đủ phẩm chất, kiến thức, năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất và trong lối sống.

Tuy nhiên, nếu Đảng viên có những hành vi sai trái thì vẫn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Và khi tiến hành xử lý kỷ luật Đảng viên thì phải tuân thủ các nguyên tắc cụ thể.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên thay đổi như thế nào:
Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ...

Theo Điều 2 Quy định 181-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1. Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh. 2. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương hướng, ...

Theo Điều 2 Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1. Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh. 2. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương hướng, ...