Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Theo đó, nếu một người vắng mặt tại nơi cư trú trong thời gian nhất định, không tìm thấy thông tin, biệt tích hoặc các trường hợp khác theo quy định thì chủ thể có liên quan được quyền làm đơn yêu cầu tuyên bố người đó mất tích. Quy định này nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến người bị tuyên bố như: quản lý tài sản, thừa kế, hôn nhân gia đình… đồng thời nhằm bảo đảm quyền lợi của những người liên quan.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì chủ thể theo quy định được quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích khi có căn cứ theo quy định pháp luật. Và điều này sẽ phát sinh một số hậu quả pháp lý liên quan đến người bị tuyên bố và những người liên quan khác khi có quyết định hủy bỏ.

Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 390 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích được quy định như sau: 1. Người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự. 2. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên ...

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 333 và Khoản 3 Điều 334 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích được quy định như sau: - Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích. - Trong trường hợp ...