Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 64 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Pháp lệnh và Luật Xử lý vi phạm hành chính sau này.

Đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính là một trong những biện pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm. Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trong một số trường hợp khi rơi vào những căn cứ mà Luật cho phép (thường là trường hợp liên quan đến sức khỏe hoặc gia đình có khó khăn) thì người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng.

Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 111 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Các trường hợp được hoãn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng được quy định cụ thể như sau: Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: - Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện; - Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư ...

Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 80 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 như sau: 1. Người được đưa vào trường giáo dưỡng được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên; b) Gia đình đang có khó khăn đặc biệt có đơn đề nghị, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác ...

Việc hoãn hoặc miễn thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 64 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 như sau: 1. Người được đưa vào trường giáo dưỡng được hoãn thi hành quyết định khi có một trong những lý do sau đây: a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên; b) Gia đình đang có khó khăn đặc biệt, có đơn đề nghị và được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, nơi người ...