Quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình xây dựng dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/05/2022

Quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình xây dựng dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào? Quản lý tài sản công dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào? 

  • Quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình xây dựng dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?

   Căn cứ Điều 14 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý ban hành kèm Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021' onclick="vbclick('77268', '363837');" target='_blank'>Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau:

   1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện quản lý thi công và quản lý chất lượng xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan đến công tác quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình xây dựng; chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng theo các quy định của pháp luật.

   2. Chủ đầu tư trực tiếp làm việc với Hội đồng thẩm định nhà nước, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, các Hội đồng khác đối với các dự án được quy định phải có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nêu trên. Chủ đầu tư báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng về công tác quản lý nhà nước liên quan đến công trình theo chức năng, nhiệm vụ để phục vụ cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu của Hội đồng tại giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng và khi hoàn thành thi công xây dựng đưa hạng mục công trình, công trình vào khai thác, sử dụng.

   Quản lý tài sản công dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?

   Theo quy định tại Điều 16 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý ban hành kèm Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021' onclick="vbclick('77268', '363837');" target='_blank'>Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 về quản lý tài sản công như sau:

   1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

   a) Đối với tài sản phục vụ hoạt động dự án: Quản lý tài sản phục vụ hoạt động dự án theo quy định; kiểm kê tài sản phục vụ hoạt động dự án được thu hồi khi hoàn thành hoặc không có nhu cầu sử dụng và lập phương án xử lý theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   b) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông: Tiếp nhận, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông được cơ quan quản lý tài sản công bàn giao cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định; làm việc với các cơ quan quản lý tài sản công để xác định cơ quan tiếp nhận công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, báo cáo Bộ GTVT, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông là kết quả hình thành sau đầu tư cho cơ quan được giao quản lý tài sản theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

   2. Vụ Tài chính chủ trì tham mưu việc xử lý tài sản phục vụ hoạt động dự án được thu hồi khi hoàn thành hoặc không có nhu cầu sử dụng theo quy định.

   3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu việc xác định, giao cơ quan, đơn vị tiếp nhận, quản lý khai thác công trình kết cấu hạ tầng giao thông khi dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan.

   3. Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản công: Bàn giao tài sản công là kết cấu hạ tầng giao thông cho chủ đầu tư để thực hiện đầu tư dự án; tiếp nhận, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hoàn thành đưa vào sử dụng là tài sản hình thành sau đầu tư theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn