Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/12/2022

Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị như thế nào? Quy định chung và yêu cầu đối với quy hoạch chiếu sáng đô thị là gì? Nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị được quy định như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị như thế nào?

   Tại Điều 6 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383858');" target='_blank'>Điều 6 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như sau:

   1. Đơn vị quản lý, vận hành có trách nhiệm bảo vệ tài sản của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng, đường dây, cột điện, tủ điện, hệ thống điều khiển và các thiết bị điện khác) trên địa bàn được giao.

   2. Mọi tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cho cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

   Tại Điều 7 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383858');" target='_blank'>Điều 7 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng đô thị như sau:

   Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân sử dụng điện chiếu sáng an toàn, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao – tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về chiếu sáng đô thị.

   Quy định chung và yêu cầu đối với quy hoạch chiếu sáng đô thị là gì?

   Tại Điều 9 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383858');" target='_blank'>Điều 9 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về quy định chung về quy hoạch chiếu sáng đô thị như sau:

   1. Quy hoạch chiếu sáng đô thị là một nội dung của quy hoạch đô thị được lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.
   2. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức lập quy hoạch chiếu sáng đô thị. Đối với các đô thị khác đã có quy hoạch đô thị được phê duyệt, việc tiến hành lập bổ sung quy hoạch chiếu sáng đô thị khi chưa đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

   Tại Điều 10 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383858');" target='_blank'>Điều 10 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về yêu cầu đối với quy hoạch chiếu sáng đô thị như sau:

   1. Phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của quy hoạch đô thị và phát triển đô thị.

   2. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội, tính chất, chức năng và đặc thù của mỗi đô thị.

   3. Bảo đảm đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với các công trình và khu vực được chiếu sáng.

   4. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chiếu sáng đô thị.

   5. Bảo đảm mục đích chiếu sáng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

   Nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị được quy định như thế nào?

   Tại Điều 11 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383858');" target='_blank'>Điều 11 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị như sau:

   1. Nội dung cơ bản của quy hoạch chiếu sáng đô thị:

   a) Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị;

   b) Xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về chiếu sáng đô thị;

   c) Dự thảo nhu cầu về chiếu sáng đô thị;

   d) Đề xuất phương án quy hoạch chiếu sáng đô thị;

   đ) Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư; các giải pháp tổ chức và thực hiện quy hoạch chiếu sáng đô thị.

   2. Hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ và thuyết minh tổng hợp.

   3. Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung và hồ sơ quy hoạch chiếu sáng đô thị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn