Xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/08/2022

Xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong giảm nghèo bền vững 2021-2025? Huy động và quản lý nguồn lực thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo bền vững 2021-2025? Giám sát thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

  • 1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Căn cứ Điều 17 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '372106');" target='_blank'>Điều 17 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Truyền thông về giảm nghèo đa chiều như sau:

   1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lập kế hoạch, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cả giai đoạn và hằng năm.

   2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu công tác xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

   3. Các cơ quan, tổ chức ở Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo đa chiều, báo cáo cơ quan chủ quản đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Các cấp có thẩm quyền ở địa phương, theo phân cấp quản lý, tổ chức lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu về nội dung thông tin, hình thức phù hợp, hiệu quả và báo cáo kết quả cho cơ quan chủ trì Tiểu dự án theo quy định.

   2. Huy động và quản lý nguồn lực thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Theo Điều 18 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '372106');" target='_blank'>Điều 18 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định huy động và quản lý nguồn lực thực hiện Dự án

   1. Các bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí, nhà xuất bản và các cơ quan, đơn vị khác tham gia thực hiện Dự án có trách nhiệm bố trí kinh phí bổ sung, lồng ghép việc thực hiện Dự án với các hoạt động khác để thực hiện các nội dung của Dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật liên quan.

   2. Các địa phương có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng thực hiện các nội dung của Dự án theo quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung phê duyệt Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật liên quan.

   4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các tổ chức khác tham gia thực hiện Dự án lồng ghép thực hiện Dự án với các hoạt động của cơ quan, tổ chức và thực hiện cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng theo quy định.

   3. Giám sát thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Tại Điều 19 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '372106');" target='_blank'>Điều 19 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định giám sát thực hiện Dự án như sau:

   1. Báo cáo giám sát thực hiện Dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2022 hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

   2. Các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện Dự án có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng năm, giữa kỳ, đột xuất theo quy định tại Thông tư nêu trên và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   3. Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo cơ quan chủ chương trình và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện Dự án theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn