Mục đích trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin trong giảm nghèo bền vững đến 2025?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/08/2022

Mục đích trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin trong giảm nghèo bền vững đến 2025? Tổ chức thực hiện trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Tôi có nhu cầu muốn biết.

  • 1. Mục đích trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin trong giảm nghèo bền vững đến 2025?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '371896');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định mục đích trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo trong giảm nghèo bền vừng đến 2025 như sau:

   1. Mục đích:

   a) Đảm bảo phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền cho người dân các xã biên giới, thu hút người dân tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng tại các đồn biên phòng, qua đó cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới người dân trên địa bàn; vận động nhân dân tích cực vươn lên giảm nghèo, xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch về chủ quyền biên giới quốc gia;

   b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với tình hình mới tại các đồn biên phòng thuộc xã biên giới, hải đảo.

   2. Địa điểm, địa bàn ưu tiên:

   Ưu tiên hỗ trợ trang bị thiết bị thông tin, tuyên truyền cho các đồn biên phòng đóng tại các xã biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo.

   3. Kết cấu, quy mô và yêu cầu kỹ thuật hệ thống thiết bị thông tin:

   a) Hệ thống thiết bị thông tin gồm: Các thiết bị phục vụ nghe, nhìn và các thiết bị khác đảm bảo hoạt động thông tin, tuyên truyền trong điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp ở khu vực biên giới, hải đảo;

   b) Căn cứ nhu cầu thực tế về công tác thông tin, tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề xuất danh mục, yêu cầu kỹ thuật đối thiết bị cần được trang bị báo cáo Bộ Quốc phòng thống nhất và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp kế hoạch thực hiện.

   2. Tổ chức thực hiện trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '371896');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) có quy định như sau:

   4. Tổ chức thực hiện:

   a) Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

   - Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng rà soát, tổng hợp kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và theo dõi thực hiện;

   - Hỗ trợ, cung cấp các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

   b) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm:

   - Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng rà soát, xác định nhu cầu được hỗ trợ trang thiết bị, xây dựng kế hoạch thực hiện (chi tiết theo từng năm) báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp; chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

   Kế hoạch thực hiện gồm các nội dung: Hiện trạng và sự cần thiết trang bị phương tiện phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền khu vực biên giới, hải đảo cho các đồn biên phòng; địa điểm, danh mục phương tiện cần trang bị; nguồn kinh phí; tổ chức thực hiện; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương; phương án khai thác, vận hành phương tiện, thiết bị được hỗ trợ.

   - Ban hành hoặc chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng, ban hành hướng dẫn quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị được hỗ trợ và kiểm tra, giám sát việc quản lý khai thác, sử dụng các thiết bị đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

   c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, các cơ quan liên quan tại địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, tuyên truyền tại khu vực biên giới, hải đảo.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn