Mẫu phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/11/2022

Mẫu phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào? Mẫu biên bản quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào? Mẫu thống kê hài cốt, di vật liệt sĩ được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn theo quy định mới nhất, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Mẫu phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382727');" target='_blank'>Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về mẫu phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ

   I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP

   - Tên tổ chức (cá nhân): ……………………………………………… Năm sinh: …………

   - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

   - Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………….

   - Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

   II. NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ

   Họ tên liệt sĩ: ……………………………………………………………. năm sinh: …………

   Quê quán: ……………………………………………………………………………………….

   Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: …………………………………………………………………

   Đơn vị khi hy sinh: ………………………………………………………………………………

   Ngày, tháng, năm hy sinh: ……………………………………………………………………..

   Trường hợp hy sinh: ……………………………………………………………………………

   Nơi hy sinh: ………………………………………………………………………………………

   Nơi an táng ban đầu: ……………………………………………………………………………

   Mộ số: ………….. hàng: …………. nghĩa trang ………………………………………………

   ……………………………………………….. tọa độ: …………………………………………..

   xã: ………………………., huyện ……………………………, tỉnh ……………………………

   Mô tả đặc điểm, địa hình, vị trí chôn cất liệt sĩ: ……………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   Những thông tin, tài liệu có liên quan khác (nếu có) …………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   Lý do biết thông tin: ………………………………………………………………………………

   Họ tên, địa chỉ người cùng biết thông tin; ……………………………………………………..

   …………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………….

   Cam đoan của người cung cấp thông tin: ……………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………

   XÁC NHẬN
   CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
   (Ký, họ tên, đóng dấu)

   NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
   (Ký, họ tên)

   2. Mẫu biên bản quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382727');" target='_blank'>Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về mẫu biên bản quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   BIÊN BẢN QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

   Hôm nay, vào hồi ……….. giờ ………. ngày ……. tháng …… năm …………

   Tại: …………………………………………………………………………………………………...

   xã: ……………………., huyện ………………….., tỉnh ………………………………………….

   Chúng tôi gồm:

   A. Đại diện đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ:

   - Ông: ………………………………………………………………………………………………..

   - Ông: ………………………………………………………………………………………………..

   B. Đại diện chính quyền địa phương:

   - Ông: ………………………………………………………………………………………………..

   - Ông: ………………………………………………………………………………………………..

   Tiến hành lập biên bản quy tập mộ liệt sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trên địa bàn

   Theo thông tin ………………………………………………………………………………………

   Kết quả cụ thể như sau:

   - Tổng số mộ theo thông tin cung cấp: …………………………………………………………..

   - Số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được: ………………………………………………………

   Trong đó: + Số hài cốt liệt sĩ có thông tin: …………………. (danh sách kèm theo).

   + Số hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin: ………………………………………………

   Thực trạng hài cốt liệt sĩ, di vật khi cất bốc: ……………………………………………………..

   ……………………………………………….. (bản thống kê hài cốt, di vật liệt sĩ kèm theo).

   Hai bên đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu sơ đồ, di vật, các thông tin có liên quan và thống nhất kết luận: Các phần mộ liệt sĩ được cất bốc chính xác là liệt sĩ bộ đội Việt Nam, an táng ban đầu tại tọa độ: ………………………………………………………………

   thuộc thôn (bản) …………………………………….. xã …………………………………………

   huyện ………………………………………. tỉnh ………………………………………………….

   Các văn bản, tài liệu liên quan kèm theo (nếu có): ……………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………...

   Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã lập trong biên bản.

   Biên bản này được lập thành ………………. bản, có giá trị như nhau./.

   ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
   (Ký, họ tên, đóng dấu)

   ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QUY TẬP
   (Ký, họ tên)

   3. Mẫu thống kê hài cốt, di vật liệt sĩ được quy định như thế nào?

   Tại Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 80/2022/TT-BQP' onclick="vbclick('83E0F', '382727');" target='_blank'>Thông tư 80/2022/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 26/12/2022) có quy định về mẫu thống kê hài cốt, di vật liệt sĩ như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   THỐNG KÊ HÀI CỐT, DI VẬT LIỆT SĨ

   Đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ: ………………………………………………………………………

   thuộc: ………………………………………………………………………………………………...

   Đã tìm kiếm, quy tập: …………………………………………………………….. hài cốt liệt sĩ

   Họ tên liệt sĩ: ……………………………………………………….. năm sinh: ………………….

   Quê quán: ……………………………………………………………………………………………

   Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: …………………………………………………………………….

   Ngày, tháng, năm hy sinh: …………………………………………………………………………

   Đơn vị khi hy sinh: ………………………………………………………………………………….

   Nơi hy sinh: ………………………………………………………………………………………….

   Nơi an táng ban đầu: ……………………………………………………………………………….

   Ngày, tháng, năm quy tập: …………………………………………………………………………

   Địa điểm quy tập: Mộ số: …………… hàng: …………… nghĩa trang …………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   xã: …………………, huyện ………………………, tỉnh ………………………………………….

   Thực trạng hài cốt liệt sĩ: ………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   Thực trạng di vật liệt sĩ …………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   NGƯỜI THỐNG KÊ
   (Ký, họ tên)

   CHỈ HUY ĐƠN VỊ QUY TẬP
   (Ký, họ tên)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn