Lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/08/2022

Lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin trong giảm nghèo bền vững 2021-2025? Hướng dẫn thực hiện kế hoạch về các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

  • Lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '372011');" target='_blank'>Điều 16 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định lập, giao kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án như sau:

   1. Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án cả giai đoạn 2021-2025 và hằng năm:

   a) Bộ Thông tin và Truyền thông lập kế hoạch thực hiện Tiểu dự án theo nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP);

   b) Các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương căn cứ tình hình thực tế, nội dung hoạt động của Tiểu dự án và hướng dẫn tại Thông tư này giao cơ quan chuyên môn trực thuộc có chức năng tham mưu quản lý tổ chức lập kế hoạch thực hiện Tiểu dự án cả giai đoạn 5 năm và hằng năm theo quy định và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan. Nội dung, thời hạn lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP. Đối với các nội dung đặc thù của Tiểu dự án sử dụng ngân sách Trung ương (nguồn kinh phí sự nghiệp) thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

   2. Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án:

   Căn cứ quy định về phương pháp tính, xác định phân bổ vốn thực hiện Tiểu dự án cho địa phương tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án, cụ thể:

   a) Các nội dung đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ của Tiểu dự án tại các địa phương, bao gồm:

   - Thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới;

   - Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo;

   - Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã;

   - Xây dựng, phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền (nếu có);

   - Sản xuất mới các xuất bản phẩm cung cấp nội dung thiết yếu;

   - Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử.

   b) Nội dung mẫu biểu báo cáo kế hoạch thực hiện Tiểu dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương ban hành tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này;

   c) Khi lập kế hoạch đối với các nội dung đặc thù nêu tại điểm a khoản này, các địa phương kèm theo thuyết minh (theo từng nội dung đặc thù); cụ thể như sau:

   - Sự cần thiết;

   - Mục tiêu; nội dung thực hiện;

   - Địa bàn, địa điểm triển khai, đối tượng thụ hưởng;

   - Nội dung thực hiện (thuyết minh phù hợp với từng hoạt động);

   - Quy mô, số lượng thực hiện;

   - Nhu cầu kinh phí, căn cứ xác định;

   - Nguồn kinh phí để thực hiện, trong đó làm rõ kinh phí đối ứng của địa phương, đóng góp của đơn vị; kinh phí duy trì, khai thác, vận hành để phục vụ hoạt động cung cấp thông tin;

   - Đơn vị được giao thực hiện;

   - Phương thức thực hiện;

   - Thời gian triển khai, hoàn thành.

   d) Thời gian gửi đề xuất kế hoạch thực hiện Tiểu dự án hằng năm:

   - Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương lập kế hoạch thực hiện Tiểu dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan và đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 7 hằng năm trước năm kế hoạch để tổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định. Đối với kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù cả giai đoạn, các bộ, cơ quan Trung ương gửi cùng thời điểm gửi kế hoạch thực hiện Tiểu dự án năm 2023.

   2. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch về các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin giảm nghèo bền vững 2021-2025?

   Theo Khoản 3 Điều 16 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '372011');" target='_blank'>Điều 16 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định về hướng dẫn kế hoạch như sau:

   3. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hằng năm:

   a) Căn cứ kế hoạch thực hiện Tiểu dự án (sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách Trung ương), Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn:

   - Đối với các bộ, cơ quan Trung ương: Hướng dẫn kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù về: thực hiện xuất bản phẩm mới, xuất bản phẩm in được lựa chọn để thực hiện xuất bản phẩm điện tử, kế hoạch phát triển nền tảng công nghệ phục vụ giảm nghèo về thông tin (nếu có);

   - Đối với các địa phương: Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án nêu tại điểm a khoản 2 Điều này.

   b) Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại điểm a khoản này, các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương quyết định triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu dự án (trong đó quy định chi tiết nhiệm vụ đặc thù, nếu có) theo các quy định pháp luật có liên quan và gửi báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp, giám sát thực hiện theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn