Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có tiêu chuẩn như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/06/2022

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có tiêu chuẩn như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào?

  • Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có tiêu chuẩn như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có tiêu chuẩn như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 584/QĐ-TTg năm 2022 chủ tịch Liên hiệp là người đại diện pháp nhân của Liên hiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên hiệp, đại diện cho Liên hiệp trong các mối quan hệ với các tổ chức khác. Chủ tịch Liên hiệp do Đoàn Chủ tịch bầu trong số các ủy viên Đoàn Chủ tịch. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Liên hiệp do Ủy ban toàn quốc quy định, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước và phải là người thực sự tiêu biểu, có bề dày hoạt động văn học nghệ thuật, có khả năng tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ, có cống hiến, được Nhà nước và xã hội công nhận.

   Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều này nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam như sau:

   a) Làm chủ tài khoản của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; là thủ trưởng cơ quan của Liên hiệp;

   b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ủy ban toàn quốc, Đoàn Chủ tịch;

   c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Liên hiệp, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Liên hiệp, trước Ủy ban toàn quốc, Đoàn Chủ tịch về các hoạt động của Liên hiệp. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Liên hiệp theo quy định Điều lệ Liên hiệp; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ủy ban toàn quốc, Đoàn Chủ tịch;

   d) Chủ trì các cuộc họp của Ủy ban toàn quốc, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch. Chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Điều lệ Liên hiệp và các nghị quyết của Ủy ban toàn quốc và Đoàn Chủ tịch;

   đ) Thay mặt Ủy ban toàn quốc, Đoàn Chủ tịch ký các văn bản của Liên hiệp. Ký quyết định thành lập Văn phòng Liên hiệp, các ban chức năng và các tổ chức trực thuộc; bổ nhiệm các Trưởng, Phó Ban chức năng, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng và người đứng đầu các tổ chức trực thuộc sau khi Thường trực Đoàn Chủ tịch quyết nghị phù hợp với quy định của pháp luật;

   e) Khi Chủ tịch Liên hiệp vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Liên hiệp được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Liên hiệp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn