Mẫu đơn đề nghị tham gia thành viên quỹ tín dụng nhân dân đối với hộ gia đình năm 2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/03/2023

Xin hỏi quy định về mẫu đơn đề nghị tham gia thành viên quỹ tín dụng nhân dân đối với hộ gia đình năm 2023 như thế nào? - Câu hỏi của Lam Thanh (Bạc Liêu).

  • Mẫu đơn đề nghị tham gia thành viên quỹ tín dụng nhân dân đối với hộ gia đình năm 2023?

   Căn cứ Phụ lục số 02 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-NHNN quy định về đơn đề nghị tham gia thành viên quỹ tín dụng nhân dân đối với hộ gia đình như sau:

   MẪU ĐƠN THAM GIA THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH
   (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-NHNN ngày 01/3/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ……., ngày….. tháng….. năm……

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA THÀNH VIÊN
   (Đối với hộ gia đình)

   Kính gửi: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân……………………

   1. Cá nhân đại diện hộ gia đình đề nghị tham gia thành viên

   - Họ và tên (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa):

   - Ngày, tháng, năm sinh:

   - Số thẻ Căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (Số thẻ Căn cước công dân được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sử dụng để khai thác thông tin về cư trú trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ):

   - Địa chỉ nơi cư trú:

   - Nghề nghiệp, nơi công tác và chức vụ hiện tại:

   - Số điện thoại:

   - Quốc tịch:

   Sau khi nghiên cứu Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân….. và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi được các thành viên trong hộ gia đình cử làm đại diện đăng ký tham gia làm thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân …..….. với số tiền góp vốn là …..…..…..…. đồng.

   2. Cam kết

   Chúng tôi xin cam kết:

   a) Góp đủ vốn đã đăng ký và góp vốn đúng thời hạn theo quy định của Quỹ tín dụng nhân dân…..…..;

   b) Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của vốn góp vào Quỹ tín dụng nhân dân…..…..;

   c) Tuân thủ các quy định trong Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân và các quy định của pháp luật có liên quan;

   d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm theo quy định.

   (Đính kèm văn bản ủy quyền của các thành viên trong hộ gia đình)

   Người đại diện hộ gia đình
   (Ký, ghi rõ họ, tên)

   (Hình từ Internet)

   Hồ sơ chấp thuận nguyên tắc thành lập của quỹ tín dụng nhân dân có những thành phần nào?

   Căn cứ quy định tại Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 258/QĐ-NHNN năm 2023, thành phần hồ sơ chấp thuận nguyên tắc thành lập của quỹ tín dụng nhân dân như sau:

   - Đơn đề nghị cấp Giấy phép do Trưởng Ban trù bị ký.

   - Dự thảo Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân được Hội nghị thành lập thông qua.

   - Đề án thành lập quỹ tín dụng nhân dân được Hội nghị thành lập thông qua, trong đó nêu rõ:

   + Sự cần thiết thành lập quỹ tín dụng nhân dân;

   + Tên quỹ tín dụng nhân dân, địa bàn hoạt động, địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính, thời hạn hoạt động, vốn điều lệ khi thành lập, nội dung hoạt động phù hợp với quy định;

   + Cơ cấu tổ chức;

   + Quy định về quản lý rủi ro, trong đó nêu rõ các loại rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động, phương thức và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các loại rủi ro này;

   + Quy trình, chính sách cho vay đối với thành viên, người có tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân, hộ nghèo trên địa bàn không phải là thành viên của quỹ tín dụng nhân dân;

   + Công nghệ thông tin: Dự kiến hệ thống công nghệ thông tin để quản lý hoạt động, khả năng áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và việc đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin;

   + Dự kiến hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước;

   + Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 (ba) năm đầu phù hợp với nội dung, phạm vi hoạt động, trong đó phân tích, thuyết minh tính hiệu quả và khả năng thực hiện phương án trong từng năm.

   - Danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân.

   - Tài liệu chứng minh năng lực của những người dự kiến bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân gồm:

   + Sơ yếu lý lịch;

   + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ;

   + Lý lịch tư pháp do Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp;

   + Các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

   - Danh sách các thành viên tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân. Danh sách phải được tất cả thành viên tham gia góp vốn ký xác nhận, có tối thiểu các nội dung sau:

   + Họ và tên (đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hộ gia đình); Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính (đối với thành viên là pháp nhân);

   + Số thẻ Căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân;

   + Số thẻ Căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu của người đại diện hộ gia đình đối với thành viên là hộ gia đình;

   + Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập hoặc số giấy tờ khác có giá trị tương đương và số thẻ Căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp đối với thành viên là pháp nhân;

   + Số tiền tham gia góp vốn, tỷ lệ góp vốn của từng thành viên.

   - Giấy xác nhận nơi công tác, bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc của cơ quan, đơn vị tuyển dụng đối với thành viên góp vốn là cán bộ, công chức, viên chức.

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương (đối với thành viên là pháp nhân).

   - Văn bản ủy quyền của pháp nhân cho người đại diện của pháp nhân tham gia góp vốn.

   - Văn bản ủy quyền của hộ gia đình cho người đại diện hộ gia đình tham gia góp vốn.

   - Báo cáo tài chính năm liền kề năm đề nghị cấp Giấy phép và Báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất nhưng không quá 90 ngày trở về trước tính từ thời điểm ký đơn đề nghị cấp Giấy phép (đối với thành viên là pháp nhân).

   - Báo cáo khả năng tài chính để tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân đối với pháp nhân theo quy định.

   - Đơn đề nghị tham gia thành viên .

   - Biên bản Hội nghị thành lập.

   Tên của quỹ tín dụng nhân dân được đạt như thế nào?

   Tại Điều 7 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định tên của quỹ tín dụng nhân dân như sau:

   - Tên quỹ tín dụng nhân dân phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố theo thứ tự sau đây:

   +) Quỹ tín dụng nhân dân;

   +) Tên riêng phải được đặt phù hợp với quy định của pháp luật và phải được Hội nghị thành lập (đối với quỹ tín dụng nhân dân thành lập mới) hoặc Đại hội thành viên (đối với quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động) quyết định.

   - Tên quỹ tín dụng nhân dân phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ, tài liệu của quỹ tín dụng nhân dân phát hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn