Thời hạn gửi Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trước ngày nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 12/04/2023

Thời hạn gửi Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trước ngày nào?

  • Có bao nhiêu nội dung hoạt động triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở?

   Tại Mục III Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành kèm Quyết định 527/QĐ-BTP năm 2023 có quy định các nội dung hoạt động triển khai tổng kết như sau:

   (1) Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở;

   (2) Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện các văn bản;

   (3) Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

   (4) Xây dựng báo cáo tổng kết;

   (5) Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

   Thời hạn gửi Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trước ngày nào? (Hình từ Internet)

   Mốc thời gian thông tin và số liệu tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở được xác định từ năm nào?

   Tại Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành kèm Quyết định 527/QĐ-BTP năm 2023 có quy định mốc thời gian lấy thông tin và số liệu tổng kết như sau:

   PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT

   1. Phạm vi, nội dung tổng kết

   a) Phạm vi tổng kết:

   - Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, tại các cơ quan, tổchức, đoàn thể ở trung ương có liên quan và địa phương.

   - Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: Tính từ tháng 01/2014 đến hết tháng 6/2023.

   b) Nội dung tổng kết: Theo Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thi hànhLuật Hòa giải ở cơ sở và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục I và II của Kế hoạch).

   ...

   Như vậy, mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở được xác định từ tháng 01/2014 đến hết tháng 6/2023.

   Thời hạn gửi Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trước ngày nào?

   Tại Tiểu mục 4 Mục III Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành kèm Quyết định 527/QĐ-BTP năm 2023 có quy định về thời hạn gửi báo cáo tổng kết như sau:

   CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI VIỆC TỔNG KẾT

   ...

   4. Xây dựng báo cáo tổng kết

   a) Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương

   - Chủ trì thực hiện: Các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở 1 ; Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục kèm Kế hoạch này.

   - Phối hợp thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các sở, ngành có liên quan.

   - Thời gian hoàn thành: Đề nghị gửi báo cáo tổng kết về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) và email: thoank@moj.gov.vn trƣớc ngày 15/8/2023.

   - Sản phẩm: Báo cáo tổng kết.

   b) Xây dựng Báo cáo toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

   - Chủ trì thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

   - Phối hợp thực hiện: Đơn vị chức năng của: Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

   - Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2023.

   - Sản phẩm: Báo cáo tổng kết được ký ban hành trình Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

   Như vậy, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương phải được gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) và email: thoank@moj.gov.vn trước ngày 15/8/2023.

   Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào?

   Tại Tiểu mục 5 Mục III Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành kèm Quyết định 527/QĐ-BTP năm 2023 có quy định tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở như sau:

   - Tham mưu cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở thuộc cơ quan, tổ chức, địa phương

   + Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp cấp tỉnh; Phòng Tư pháp cấp huyện; Công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã.

   + Phối hợp thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

   + Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2023.

   + Sản phẩm: Bằng khen, giấy khen của cấp có thẩm quyền được trao, tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

   - Tham mưu cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

   + Chủ trì thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp.

   + Phối hợp thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đơn vị chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   + Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2023.

   + Sản phẩm: Bằng khen của cấp có thẩm quyền được trao, tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn