Xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm những công việc gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/05/2023

Xin hỏi những công việc cần làm để xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử? - Câu hỏi của Như Tuyết (Bắc Giang).

  • Xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm những công việc gì?

   Căn cứ quy định tại Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 1923/QĐ-BYT năm 2023 quy định như sau:

   MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

   1. Mục tiêu

   Quản lý đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe của người dân trên môi trường mạng, hình thành các kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe được kết nối, liên thông và khai thác nhằm phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

   2. Nhiệm vụ

   2.1. Xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử ( Nền tảng VHR) bao gồm: Hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế trên cơ sở tiếp nhận dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế (được ban hành theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn HL7 FHIR; các chức năng giúp tạo lập, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe, cung cấp các báo cáo phục vụ quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp chính quyền địa phương; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh và các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe.

   2.2. Thúc đẩy các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc hình thành kho dữ liệu khám, chữa bệnh bao gồm các thông tin được quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan, hướng đến hình thành kho dữ liệu bệnh án điện tử tại đơn vị; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của các địa phương, của Bộ Y tế và các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe.

   2.3. Tích hợp Nền tảng VHR và Nền tảng VTelehealth, đảm bảo dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân “đúng - đủ - sạch - sống” và được liên thông trong toàn bộ các cơ sở y tế từ tuyến cơ sở đến Trung ương; đồng thời thực hiện quy hoạch các hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý trạm y tế, quản lý tiêm chủng hiện đang được sử dụng nhằm sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân phục vụ công tác quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp chính quyền địa phương.

   2.4. Thúc đẩy việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với Nền tảng VHR để đảm bảo quản lý thống nhất và làm giàu dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

   ...

   Như vậy, xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm những công việc sau:

   + Hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế trên cơ sở tiếp nhận dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn HL7 FHIR;

   + Các chức năng giúp tạo lập, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe, cung cấp các báo cáo phục vụ quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp chính quyền địa phương;

   + Đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh và các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe.

   (Hình từ Internet)

   Kinh phí để thực hiện Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử đến từ những nguồn nào?

   Mục IV Kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 1923/QĐ-BYT năm 2023 quy đinh các nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử như sau:

   NGUỒN KINH PHÍ

   1. Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên của các đơn vị và địa phương.

   2. Ngân sách từ các chương trình, dự án liên quan.

   3. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị.

   4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

   Theo đó, kinh phí để thực hiện kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử đến từ các nguồn như:

   - Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên của các đơn vị và địa phương.

   - Ngân sách từ các chương trình, dự án liên quan.

   - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị.

   - Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

   Lộ trình triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 như thế nào?

   Theo Quyết định 1923/QĐ-BYT năm 2023 quy định lộ trình triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 như sau:

   - Trước ngày 30/04/2023:

   + Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về y tế theo Quyết định 3074/QĐ-BYT năm 2022;

   + Chỉ đạo 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm định kỳ hàng ngày kể từ ngày 01/05/2023.

   - Trước ngày 01/06/2023:

   + Đảm bảo cơ sở hạ tầng, triển khai hệ thống thông tin thực hiện ánh xạ

   + Chuyển đổi FHIR Resource đối với dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế và cung cấp giao diện lập trình phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

   - Trước ngày 01/06/2023:

   + Hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế bao gồm nhóm thông tin cơ bản về y tế được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn HL7 FHIR, cung cấp phân hệ phần mềm các chức năng giúp tạo lập, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân và khai thác số liệu báo cáo cho Sở Y tế, Trung tâm y tế tuyến huyện, Trạm y tế xã sử dụng.

   - Trước ngày 01/06/2023:

   + Hoàn thành quy hoạch và hướng dẫn sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân đối với các phần mềm được sử dụng tại Trạm y tế xã.

   - Trong năm 2023:

   Ban hành yêu cầu, tiêu chí và thực hiện việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo quản lý thống nhất và làm giàu dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn