Xây dựng và triển khai mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng giai đoạn 2021-2030 như nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/06/2022

Xây dựng và triển khai mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng giai đoạn 2021-2030 như nào? Quy định về quan trắc, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030? Tôi muốn biết về vấn đề này, xin được giải đáp.

  • Xây dựng và triển khai mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng giai đoạn 2021-2030 như nào?

   Căn cứ Tiểu mục 4 Mục II Điều 1 Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2021 quy định về xây dựng và triển khai các mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng như sau:

   - Xây dựng và triển khai các mô hình sinh kế bền vững về môi trường, mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng; tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả của các mô hình đã triển khai và phổ biến rộng rãi;

   - Thí điểm các mô hình đồng quản lý, mô hình quản lý có sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng đối với một số vùng đất ngập nước quan trọng;

   - Triển khai thực hiện áp dụng cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng nguồn tài nguyên đất ngập nước.

   Quy định về quan trắc, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030?

   Theo Tiểu mục 5 Mục II Điều 1 Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2021 quy định về quan trắc, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước như sau:

   - Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc, giám sát các vùng đất ngập nước quan trọng trên toàn quốc; lồng ghép hoạt động theo dõi biến động, quan trắc, giám sát các vùng đất ngập nước trong hệ thống giám sát tài nguyên và môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh;

   - Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước và lồng ghép vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học; xây dựng báo cáo về các vùng đất ngập nước trên toàn quốc và báo cáo về các vùng đất ngập nước cấp tỉnh;

   - Triển khai kiểm soát, nhằm phòng ngừa và khắc phục các hoạt động có ảnh hưởng đến các vùng đất ngập nước quan trọng, đặc biệt là các vùng đất ngập nước dễ bị tổn thương và các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng các vùng đất ngập nước theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn