Vị trí và chức năng của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/11/2022

Vị trí và chức năng của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường gồm những gì? Quy định về lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường? Cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường ra sao?

  • Vị trí và chức năng của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Vị trí và chức năng của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 1 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022' onclick="vbclick('82DFB', '380166');" target='_blank'>Điều 1 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định vị trí và chức năng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường như sau:

   1. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ công, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

   2. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường gồm những gì?

   Theo Điều 2 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022' onclick="vbclick('82DFB', '380166');" target='_blank'>Điều 2 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định nhiệm vụ và quyền hạn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường như sau:

   1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hằng năm của Viện; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   2. Về chiến lược, chính sách

   a) Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

   b) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột, cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực để quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường;

   c) Đề xuất, xây dựng, thử nghiệm các mô hình, công cụ, cơ chế, chính sách mới trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

   3. Về dự báo chiến lược

   a) Thực hiện điều tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn, dự báo, xây dựng chiến lược phát triển ngành và các lĩnh vực theo phân công của Bộ trưởng;

   b) Thực hiện dự báo chiến lược về xu hướng, diễn biến đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

   4. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

   5. Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tham gia thẩm định, xét duyệt các chương trình, đề tài nghiên cứu theo phân công của Bộ trưởng.

   6. Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng phân công.

   7. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, cơ chế, chính sách về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện hợp tác, đối thoại chính sách với các nước, tổ chức quốc tế và quản lý, triển khai các nhiệm vụ hợp tác với nước ngoài; thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng.

   8. Cung cấp các dịch vụ về đánh giá tác động, phản biện về tài nguyên và môi trường đối với các chiến lược, chính sách, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực; nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tư vấn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường theo nhu cầu xã hội; đào tạo trình độ tiến sỹ về các chuyên ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

   9. Tổ chức thu thập, tổng hợp, xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin; biên tập, in ấn và phát hành các kết quả nghiên cứu của Viện, các ấn phẩm liên quan đến chiến lược, chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

   10. Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài nguyên và môi trường.

   11. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng; quản lý tài chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

   12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

   3. Quy định về lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường?

   Theo Điều 3 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022' onclick="vbclick('82DFB', '380166');" target='_blank'>Điều 3 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường như sau:

   1. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

   2. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Viện.

   3. Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

   4. Cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường ra sao?

   Theo Điều 4 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022' onclick="vbclick('82DFB', '380166');" target='_blank'>Điều 4 Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường như sau:

   1. Văn phòng.

   2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

   3. Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược.

   4. Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường.

   5. Ban Đất đai.

   6. Ban Môi trường và Phát triển bền vững.

   7. Ban Địa chất, Khoáng sản và Tài nguyên nước.

   8. Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu.

   9. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường.

   10. Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai.

   11. Tạp chí Môi trường.

   Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai, Tạp chí Môi trường là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn