Mẫu Biên bản thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Mẫu Biên bản thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên được quy định như thế nào? Mẫu Biên bản tiêu hủy động vật rừng được quy định như thế nào? Mẫu Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý động vật rừng được quy định như thế nào?

Xin được cung cấp.

  • Mẫu Biên bản thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên được quy định như thế nào?

   Căn cứ Mẫu số 04 Phụ lục ban hành Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT ' onclick="vbclick('698E9', '384844');" target='_blank'>Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định như sau:

   Mẫu số 04. Biên bản thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên

   ………………….
   ………………….(1)

   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /BB-TĐVR

   ……….., ngày tháng năm 20….

   BIÊN BẢN

   Thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên

   Hôm nay, hồi………giờ………..phút, ngày………/………./20…….., tại…………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:(2)

   1. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

   2. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

   3. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

   4. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; đại diện chủ rừng

   5. Với sự chứng kiến của (nếu có):

   Họ và tên: ……………………………………………. Nghề nghiệp: …………………………………..

   Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

   Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ………………………………; ngày cấp: ……/………/………… nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………….

   Cùng nhau tiến hành việc thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên, cụ thể như sau:

   1. Địa điểm thả: …………………………………………………………………………………………..

   2. Động vật rừng thả lại về môi trường tự nhiên:

   TT

   Tên động vật rừng

   Nhóm nguy cấp, quý hiếm hoặc thông thường(3)

   Giới tính (nếu có)

   Đơn vị tính

   Số lượng hoặc trọng lượng

   Kích thước

   Tình trạng sức khỏe

   Ghi chú

   Tên động vật rừng

   Tên khoa học

   1

   2

   3. Kết luận, kiến nghị sau khi thả: (4) ………………………………………………………………..

   Việc thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên kết thúc vào hồi……. giờ…… phút...... ngày ……………………………………………………………………………………………………………….

   Biên bản này được lập xong hồi... giờ... phút cùng ngày, gồm... tờ, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên; mỗi bên giữ một bản để thực hiện và lưu hồ sơ./.

   NGƯỜI THAM GIA THẢ(5)
   (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   CHỦ RỪNG
   (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

   NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
   (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   Ghi chú:

   (1) Tên đơn vị chủ trì thực hiện thả.

   (2) Ghi các thành phần tham gia thả động vật rừng.

   (3) Nhóm IB hoặc IIB hoặc Phụ lục I hoặc Phụ lục II Công ước CITES hoặc động vật rừng thông thường.

   (4) Ghi các ý kiến về kết quả thả, về quản lý, bảo vệ sau khi thả...

   (5) Tất cả các thành viên tham gia đều ký vào biên bản.

   Mẫu Biên bản tiêu hủy động vật rừng được quy định như thế nào?

   Theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT ' onclick="vbclick('698E9', '384844');" target='_blank'>Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định như sau:

   Mẫu số 05: Biên bản tiêu hủy động vật rừng

   CƠ QUAN(1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/BB-THĐVR

   BIÊN BẢN

   Tiêu hủy động vật rừng

   Thi hành Quyết định tiêu hủy động vật rừng số......./……. ngày ……../……../……….. của: …………………………………………………………………………………………………………….(2)

   Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày ……../………/20........, tại ………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   Chúng tôi gồm:(3)

   1. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

   2. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

   3. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

   4. Họ và tên: ……………………………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

   5. Với sự chứng kiến của (nếu có):

   Họ và tên: ………………………………………. Nghề nghiệp: ……………………………………….

   Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

   Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ………………….. ngày cấp: …………/…………/……….. nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………….

   Cùng nhau tiến hành việc tiêu hủy động vật rừng, cụ thể như sau:

   1. Địa điểm tiêu hủy: ………………………………………………………………………………………

   2. Động vật rừng tiêu hủy, gồm:

   TT

   Tên động vật rừng

   Nhóm nguy cấp, quý, hiếm hoặc thông thường(4)

   Giới tính (nếu có) hoặc ghi tên bộ phận, sản phẩm động vật rừng

   Đơn vị tính

   Số lượng hoặc trọng lượng

   Kích thước

   Tình trạng của động vật rừng(5)

   Ghi chú

   Tên động vật rừng

   Tên khoa học

   1

   2

   3

   3. Biện pháp tiêu hủy(6): …………………………………………………………………………………

   4. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………..

   Việc tiêu hủy động vật rừng kết thúc vào hồi.... giờ .... phút, ngày ………./………./………..

   Biên bản này được lập xong hồi... giờ... phút cùng ngày, gồm .... tờ, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên; mỗi bên giữ một bản để thực hiện và lưu hồ sơ./.

   NGƯỜI CHỨNG KIẾN
   (Ký tên, ghi rõ họ tên)

   NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
   (Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG(7)
   (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

   __________________

   (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tiêu hủy.

   (2) Tên cơ quan của người ra quyết định tiêu hủy động vật rừng.

   (3) Ghi họ và tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng tiêu hủy.

   (4) Nhóm IB hoặc IIB hoặc Phụ lục I hoặc Phụ lục II Công ước CITES hoặc động vật rừng thông thường.

   (5) Ghi tình trạng sức khỏe đối với động vật rừng còn sống; tình trạng của bộ phận cơ thể, sản phẩm của động vật rừng.

   (6) Ghi cụ thể biện pháp tiêu hủy được thực hiện đối như đốt, chôn lấp hoặc các biện pháp khác.

   (7) Tất cả các thành viên hội đồng đều ký vào biên bản.

   Mẫu Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý động vật rừng được quy định như thế nào?

   Tại Mẫu số 06 Phụ lục ban hành Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT ' onclick="vbclick('698E9', '384844');" target='_blank'>Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định như sau:

   Mẫu số 06: Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý động vật rừng

   CƠ QUAN(1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: BC-TNXLĐVR

   Địa danh….., ngày …. tháng …. năm 20…

   BÁO CÁO

   Kết quả tiếp nhận, xử lý động vật rừng(2)

   TT

   Tổ chức, cá nhân giao/nộp(3)

   Cơ quan, đơn vị tiếp nhận(4)

   Ngày giao nhận

   Loại hình động vật rừng

   Tên động vật rừng

   Nhóm động vật rừng

   Số lượng, trọng lượng

   Hình thức xử lý

   Vật chứng

   Tang vật

   Tự nguyện giao nộp

   Tên thông thường

   Tên khoa học

   Nhóm IB(5)

   Nhóm IIB(6)

   Thông thường

   Cá thể

   Bộ phận

   Kg

   Thả về tự nhiên

   Cứu hộ

   Chuyển giao

   Bán

   Tiêu hủy

   1

   2

   n

   Cộng


   Nơi nhận:

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   (Ký, đóng dấu)

   ________________________

   (1) Tên cơ quan báo cáo.

   (2) Thời gian chốt số liệu báo cáo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

   (3) Ghi tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển giao động vật rừng.

   (4) Ghi tên cơ quan, đơn vị tiếp nhận động vật rừng.

   (5) Nhóm IB bao gồm Phụ lục I CITES.

   (6) Nhóm IIB bao gồm Phụ lục II CITES.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn