Mẫu Biên bản giao nhận động vật rừng được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Mẫu Biên bản giao nhận động vật rừng được quy định như thế nào? Mẫu Biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe của động vật rừng? Mẫu Cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao?

Xin được giải đáp.

  • Mẫu Biên bản giao nhận động vật rừng được quy định như thế nào?

   Căn cứ Mẫu số 01 Phụ lục ban hành Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định như sau:

   Mẫu số 01: Biên bản giao nhận động vật rừng

   ………………….
   ………………….(1)

   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /BB-GNĐVR

   BIÊN BẢN

   Giao nhận động vật rừng

   Căn cứ: …………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………(2)

   Hôm nay, hồi…………giờ………..phút, ngày…………./…………../20…………….., tại:

   ………………………………………………………………………………………………………………

   1. Chúng tôi gồm:

   a) Đại diện bên giao động vật rừng

   1. Đối với cá nhân:

   Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

   Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………………………………

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

   2. Đối với tổ chức:

   Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………

   Họ và tên người đại diện …………………………………………………………………………………

   Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

   Địa chỉ tổ chức: ……………………………………………………………………………………………

   b) Đại diện bên nhận động vật rừng

   Tên tổ chức; ………………………………………………………………………………………………

   Họ và tên người đại diện …………………………………………………………………………………

   Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

   Địa chỉ tổ chức: ……………………………………………………………………………………………

   c) Người chứng kiến (nếu có)

   1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

   Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………………………………

   2. Động vật rừng giao nhận cụ thể như sau:

   TT

   Tên động vật rừng

   Nhóm nguy cấp, quý, hiếm hoặc thông thường(3)

   Giới tính (nếu có) hoặc ghi tên bộ phận, sản phẩm động vật rừng

   Đơn vị tính

   Số lượng hoặc trọng lượng

   Kích thước

   Tình trạng của động vật rừng(4)

   Ghi chú

   Tên động vật rừng

   Tên khoa học

   1

   2

   ...

   Hồ sơ, tài liệu kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………….

   3. Mục đích giao nhận:(5) …………………………………………………………………………………

   4. Trách nhiệm của các bên:(6)

   a) Trách nhiệm của bên giao: …………………………………………………………………………….

   b) Trách nhiệm của bên nhận: ……………………………………………………………………………

   Biên bản này được lập xong hồi... giờ... phút cùng ngày, gồm.... tờ, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên; mỗi bên giữ một bản để thực hiện và lưu hồ sơ./.

   ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
   (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

   ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
   (Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan chuyển giao; trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp thì ghi tên cơ quan tiếp nhận động vật rừng.

   (2) Ghi căn cứ hoặc lý do để thực hiện việc giao/nhận; ví dụ căn cứ quyết định tạm giữ tang vật hoặc quyết định xử lý vật chứng hoặc đơn, thông báo của tổ chức cá nhân tự nguyện giao nộp động vật rừng cho nhà nước.

   (3) Nhóm IB hoặc IIB hoặc Phụ lục I hoặc Phụ lục II Công ước CITES hoặc động vật rừng thông thường.

   (4) Ghi tình trạng sức khỏe đối với động vật rừng còn sống; tình trạng của bộ phận cơ thể, sản phẩm của động vật rừng.

   (5) Ghi cụ thể mục đích, lý do giao/nhận.

   (6) Ghi trách nhiệm của 2 bên về việc quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, xử lý động vật rừng chuyển giao.

   Mẫu Biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe của động vật rừng?

   Theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định như sau:

   Mẫu số 02: Biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe của động vật rừng

   ………………….
   ………………….(1)

   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /BB-XNTTSKĐVR

   BIÊN BẢN

   Xác nhận tình trạng sức khỏe của động vật rừng

   Căn cứ: …………………………………………………………………………………………………..(2)

   Hôm nay, hồi …………… giờ …………. phút, ngày ………../………../20………………………….,

   Tại: ………………………………………………………………………………………………………….

   1. Chúng tôi gồm:

   a) Cơ quan xác nhận tình trạng sức khỏe của động vật rừng

   Tên cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………………….

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

   Họ và tên người đại diện: ………………………………….. Chức vụ: ……………………………….

   b) Cơ quan quản lý động vật rừng

   Tên cơ quan, đơn vị: ……………………………………………………………………………………..

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

   Họ và tên người đại diện: …………………………… Chức vụ: ……………………………………….

   2. Lập biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe của động vật rừng, cụ thể:

   TT

   Tên động vật rừng

   Nhóm nguy cấp, quý hiếm hoặc thông thường(3)

   Giới tính (nếu có) hoặc ghi tên bộ phận, sản phẩm động vật rừng

   Đơn vị tính

   Số lượng hoặc trọng lượng

   Kích thước

   Tình trạng sức khỏe(4)

   Ghi chú

   Tên động vật rừng

   Tên khoa học

   1

   2

   ...

   Hồ sơ, tài liệu kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   3. Ý kiến khác (nếu có): ………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………

   Biên bản này được lập xong hồi...giờ...phút cùng ngày, gồm...tờ, được lập thành...bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên; mỗi bên giữ một bản để thực hiện và lưu hồ sơ./.

   CƠ QUAN QUẢN LÝ
   ĐỘNG VẬT RỪNG
   (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

   CƠ QUAN XÁC NHẬN
   (Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan quản lý động vật rừng.

   (2) Ghi căn cứ hoặc lý do để thực hiện việc xác nhận; ví dụ căn cứ quyết định tịch thu động vật rừng hoặc quyết định tiếp nhận xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với động vật rừng hoặc quyết định xử lý vật chứng...

   (3) Nhóm IB hoặc IIB hoặc Phụ lục I hoặc Phụ lục II Công ước CITES hoặc động vật rừng thông thường.

   (4) Ghi tình trạng sức khỏe đối với động vật rừng còn sống; tình trạng của bộ phận cơ thể, sản phẩm của động vật rừng.

   Mẫu Cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao?

   Tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định như sau:

   Mẫu số 03: Cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao

   ………………….
   ………………….(1)

   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /ĐY-TĐVR

   ……….., ngày tháng năm 20….

   CAM KẾT

   Đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao

   Kính gửi:……………………………………………..(2)

   1. Tôi/chúng tôi là:

   1. Đối với cá nhân:

   Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

   Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………………………………

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

   2. Đối với tổ chức:

   Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………

   Họ và tên người đại diện ………………………………………………………………………………..

   Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

   2. Diện tích rừng được giao: …………………………………….. ha

   Tại: ………………………………………………………………………………………………………….

   Tôi/chúng tôi đồng ý cho: ……………………………………………………………………………….(2) thả: ………………………………………………………….. (3) cá thể động vật rừng vào khu rừng do chúng tôi được giao và cam kết sẽ thực hiện việc bảo vệ rừng, bảo vệ động vật rừng theo quy định của pháp luật./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Lưu: …. (….bản).

   Tên tổ chức/cá nhân là chủ rừng
   (Ký tên, họ và tên, nếu là tổ chức ghi rõ chức danh và đóng dấu)

   Ghi chú:

   (1) Tên chủ rừng là tổ chức (trường hợp chủ rừng là cá nhân thì không ghi mục này).

   (2) Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên.

   (3) Ghi cụ thể số lượng, tên động vật rừng dự kiến thả.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn