Các bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược từ ngày 01/10/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/08/2023

Xin hỏi: Việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược từ ngày 01/10/2023 bao gồm những bước nào?- Câu hỏi của anh Trí (Quảng Nam).

  • Các bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược từ ngày 01/10/2023?

   Ngày 31/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

   Theo đó, Thông tư 06/2023/TT-BTNMT sẽ được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch.

   Các bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược bao gồm 5 bước như sau:

   Bước 1: Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược;

   Bước 2: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu;

   Bước 3: Xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép vào chiến lược;

   Bước 4: Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược;

   Bước 5: Lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép.

   Các bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược từ ngày 01/10/2023? (Hình từ Internet)

   Việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu gì?

   Tại Điều 4 Thông tư 06/2023/TT-BTNMT có quy định nguyên tắc và yêu cầu lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch như sau:

   Nguyên tắc và yêu cầu lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

   1. Nguyên tắc lồng ghép

   a) Thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược phải tuân thủ các bước lồng ghép theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phải tuân thủ các bước lồng ghép theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật về quy hoạch;

   b) Nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch dựa trên phân tích kịch bản biến đổi khí hậu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phải thể hiện trong mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược, quy hoạch.

   2. Yêu cầu lồng ghép

   a) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; có sự tham gia của các bên liên quan; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực;

   b) Xem xét toàn diện, khách quan, liên ngành, liên vùng, dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn của quốc gia và quốc tế, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trình độ phát triển, nguồn lực của quốc gia và địa phương; tận dụng được tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu;

   c) Phù hợp với mục tiêu, phạm vi, nội dung chiến lược, quy hoạch theo từng cấp, ngành, lĩnh vực và đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

   Như vậy, việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu sau:

   - Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương;

   Có sự tham gia của các bên liên quan; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực;

   - Xem xét toàn diện, khách quan, liên ngành, liên vùng, dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn của quốc gia và quốc tế, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trình độ phát triển, nguồn lực của quốc gia và địa phương;

   Tận dụng được tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu;

   - Phù hợp với mục tiêu, phạm vi, nội dung chiến lược, quy hoạch theo từng cấp, ngành, lĩnh vực và đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

   Thông tin, dữ liệu nào phục vụ quá trình lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch?

   Tại Điều 5 Thông tư 06/2023/TT-BTNMT có quy định thông tin, dữ liệu phục vụ quá trình lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch bao gồm:

   - Kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật gần nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

   - Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các chiến lược có liên quan khác.

   - Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cập nhật gần nhất.

   - Kế hoạch quốc gia thích ứng với biển đổi khí hậu; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan; các kế hoạch hành động của bộ, ngành, địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và các kế hoạch có liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu.

   - Các báo cáo gồm đánh giá khí hậu; ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm kê khí nhà kính;

   Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; tình hình thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai của bộ, ngành, địa phương và các báo cáo có liên quan khác.

   - Thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn và các hiện tượng cực đoan liên quan trong quá khứ và hiện tại.

   - Quy hoạch tổng thể quốc gia; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực.

   - Các tài liệu có liên quan khác.

   Lưu ý: Thông tư 06/2023/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn