Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/07/2022

Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam? Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   2. Giám đốc có các nhiệm vụ và quyền hạn:

   a) Điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ, chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật;

   b) Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

   c) Báo cáo định kỳ về hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   d) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản;

   đ) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ và kế hoạch hoạt động của Quỹ;

   e) Tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chính sách đối với người lao động làm việc tại Quỹ theo nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật;

   g) Thông qua, ký kết hợp đồng vay, mua, bán tài sản và các hợp đồng khác của Quỹ có giá trị dưới 500.000.000 VNĐ (năm trăm triệu đồng Việt Nam) theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

   h) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ, quyết định và ủy quyền của Hội đồng quản lý Quỹ.

   Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

   Tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

   3. Phó Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành một số lĩnh vực theo sự phân công của Giám đốc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn