Triển khai kế hoạch ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/05/2023

Xin hỏi: Bộ Khoa học và Công nghệ có triển khai kế hoạch ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như thế nào?- Câu hỏi của anh Thuận (Hà Nội).

  • Triển khai kế hoạch ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ?

   Tại tiểu tiết 3.3 tiết 3 Tiểu mục II Mục D Công văn 938/BKHCN-KHTC năm 2023 có quy định về nhiệm vụ ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số như sau:

   Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

   - Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương triển khai các nhiệm vụ:

   + Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội;

   + Tập huấn, hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài; nâng cao năng lực khai thác, quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN;

   + Triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số.

   - Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động:

   + Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực ra nước ngoài;

   + Bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp trong nước gắn với đăng ký mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ.

   Như vậy, triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số là một trong những nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương phải thực hiện.

   Triển khai kế hoạch ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền trong môi trường kỹ thuật số trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ? (Hình từ Internet)

   Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực sở hữu trí tuệ được trích từ nguồn kinh phí nào?

   Tại tiểu tiết 2.5 tiết 2 Tiểu mục II Mục D Công văn 938/BKHCN-KHTC năm 2023 về Kinh phí để thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ có quy định như sau:

   Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp

   2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở

   ...

   Kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN của các tỉnh, thành phố được sử dụng để chi cho các nội dung bao gồm: các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, thí nghiệm, thực nghiệm, phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ, thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ phát triển công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về KH&CN, thông tin và thống kê KH&CN, thư viện KH&CN.

   ...

   Như vậy, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ được trích từ kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố.

   Báo cáo kết quả kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2023 lĩnh vực sở hữu trí tuệ phải thể hiện được gì?

   Tại tiểu tiết a tiết 1 Tiểu mục I Mục C Công văn 938/BKHCN-KHTC năm 2023 về báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ có quy định như sau:

   Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH, CN & ĐMST năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2023

   1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch KH, CN & ĐMST năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2023 theo các nội dung dưới đây và hệ thống Biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 1 kèm theo công văn. Báo cáo đánh giá phải thể hiện được:

   a) Kết quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN & ĐMST, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong từng lĩnh vực, cụ thể:

   ...

   (ii) Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

   - Kết quả thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ;

   - Kết quả ban hành cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

   ...

   Như vậy, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao phải thể hiện được:

   - Kết quả thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định 1068/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ;

   - Kết quả ban hành cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ theo Quyết định 2205/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn