Nguồn thu của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam từ các nguồn nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Nguồn thu của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam từ các nguồn nào? Quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam thực hiện ra sao? Hội phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ nào?

Hỗ trợ thắc mắc giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Nguồn thu của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam từ các nguồn nào?

   Về các nguồn thu của Hội, tại Điều 22 Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

   Tài chính, tài sản của Hội
   1. Tài chính của Hội:
   a) Nguồn thu của Hội:
   - Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;
   - Thu từ các hoạt động dịch vụ của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật;
   - Tiên và hiện vật tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
   - Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);
   - Các khoản thu hợp pháp khác.
   b) Các khoản chi của Hội:
   - Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;
   - Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
   - Chi thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng và các khoản chi khác đối với những người làm việc tại Hội theo Quy chế chi tiêu của Hội.
   2. Các khoản thu, chi cho các hoạt động của Hội thực hiện theo quy định về tài chính của Hội, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Nhà nước.
   3. Tài sản của Hội bao gồm: trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các thành viên sáng lập đóng góp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

   Như vậy, có 05 nguồn thu chính của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam sau đây:

   - Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;

   - Thu từ các hoạt động dịch vụ của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật;

   - Tiên và hiện vật tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

   - Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);

   - Các khoản thu hợp pháp khác.

   Hình từ Internet

   Quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam thực hiện ra sao?

   Theo quy định tại Điều 23 Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có nêu:

   Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
   1. Tài chính, tài sản của Hội được quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý tài chính và tài sản của Hội nhằm mục đích phục vụ hoạt động của Hội.
   2. Việc quyết toán thu, chi tài chính thực hiện theo quy định hiện hành và báo cáo Ban Chấp hành và Đại hội của Hội.
   3. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
   4. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

   Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ nào?

   Nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam, theo Điều 7 Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 quy định:

   1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

   2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đường lối, chính sách văn hóa văn nghệ, các văn bản pháp quy về bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình cho hội viên.

   3. Tập hợp, đoàn kết, tổ chức kết nối và phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

   4. Hòa giải tranh chấp, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

   5. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hội và theo quy định của pháp luật.

   6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

   7. Ban hành quy chế về hoạt động thu, mức thu, phương thức phân phối, cách thức thực hiện việc phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

   8. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

   9. Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hội; thay đổi trụ sở; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; tổ chức Đại hội; lập các pháp nhân thuộc Hội phải theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   10. Việc lập văn phòng đại diện của Hội ở địa phương khác phải xin phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt văn phòng đại diện và báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   11. Hàng năm báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; quản lý và sử dụng con dấu của Hội theo quy định của pháp luật.

   12. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   13. Lập và lưu giữ tại trụ sở Hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hội và văn phòng đại diện, biên bản các cuộc họp Ban Chấp hành Hội.

   14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn