Để trở thành hội viên của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Để trở thành hội viên của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào? Quyền hạn và nghĩa vụ của hội viên Hội là gì? Thủ tục kết nạp hội viên của Hội được thực hiện theo các bước thế nào?

Giải đáp thắc mắc giúp tôi!

  • Để trở thành hội viên của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

   Căn cứ theo Điều 8 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định như sau:

   Hội viên của Hội gồm: hội viên chính thức và hội viên danh dự.

   1. Hội viên chính thức:

   a) Hội viên tổ chức: tổ chức Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình của Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội. Mỗi hội viên là tổ chức có một người đại diện theo pháp luật tham gia Hội. Người đại diện hội viên tổ chức phải là người đại diện pháp luật của tổ chức đó và là công dân Việt Nam;

   b) Hội viên cá nhân: công dân Việt Nam đang hoạt động hoặc hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình của Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

   2. Hội viên danh dự: công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn làm hội viên chính thức của Hội nhưng có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội được Hội xem xét công nhận là hội viên danh dự của Hội.

   Theo quy định trên hội viên của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam bao gồm: hội viên chính thức và hội viên danh dự.

   Về tiêu chuẩn để trở thành hội viên của Hội cần đáp ứng theo các tiêu chuẩn tại Điều 8 nêu trên.

   Nguồn: Internet

   Quyền hạn và nghĩa vụ của hội viên Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là gì?

   Căn cứ theo Điều 9 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 và Điều 10 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định như sau:

   * Về quyền hạn của hội viên

   - Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   - Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

   - Được tham gia thảo luận và góp ý kiến đối với các chủ trương, phương hướng hoạt động của Hội; được kiến nghị đề xuất ý kiến với cơ quan thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

   - Được tham gia thảo luận, kiến nghị đề xuất ý kiến quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Điều lệ Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

   - Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

   - Được giới thiệu hội viên mới.

   - Được khen thưởng theo quy định của Hội.

   - Được cấp thẻ hội viên.

   - Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

   - Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bần cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội.

   * Về nghĩa vụ của hội viên

   - Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội, quy định của Hội.

   - Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

   - Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

   - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

   - Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

   Thủ tục kết nạp hội viên của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được thực hiện theo các bước thế nào?

   Theo Điều 11 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 quy định về thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên như sau:

   Bước 1: Điều kiện gia nhập Hội: tổ chức và công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV muốn gia nhập Hội phải viết đơn, kèm theo hồ sơ xin gia nhập Hội, gồm:

   - Đơn gia nhập Hội;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với hội viên tổ chức);

   - Tờ khai gia nhập Hội (theo mẫu do Ban Thường vụ Hội quy định).

   Bước 2: Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận hội viên mới.

   Bước 3: Sau khi nhận được quyết định kết nạp hội viên của Ban Chấp hành Hội, hội viên đóng hội phí theo quy định và được cấp thẻ hội viên của Hội.

   - Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể quy trình, thủ tục kết nạp và cho hội viên ra khỏi Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn