Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/12/2022

Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn thế nào? Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là gì?

Giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là gì?

   Về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam căn cứ theo khoản 2 Điều 14 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021, cụ thể như sau:

   Ban Thường vụ Hội

   1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

   a) Thay mặt Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

   b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

   c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo Nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội;

   d) Phân công và giao trách nhiệm trực tiếp của Chủ tịch đối với các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

   3. Nguyên tắc hoạt động:

   a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

   b) Ban Thường vụ mỗi quý họp 01 (một) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ;

   c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ do Chủ tịch Hội chủ trì hoặc người được Chủ tịch ủy quyền và được biểu quyết theo đa số. Các cuộc họp của Ban Thường vụ hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

   d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội;

   đ) Các cuộc họp của Ban Thường vụ Hội phải được ghi biên bản và lưu giữ tại Văn phòng Hội.

   Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn thế nào?

   Tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ như sau:

   - Thay mặt Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội;

   Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

   - Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

   - Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo Nghị quyết của Ban Chấp hành;

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội;

   - Phân công và giao trách nhiệm trực tiếp của Chủ tịch đối với các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

   Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam là gì?

   Cụ thể tại khoản 2 Điều 16 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ có nêu:

   Ban Kiểm tra Hội
   ...
   2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
   a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;
   b) Kiểm tra việc thu, chi tài chính của Hội;
   c) Xem xét, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật; kiến nghị Ban Chấp hành ban hành hình thức kỷ luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn