12 chữ số trên thẻ căn cước công dân có ý nghĩa gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/10/2018

Nhờ Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề liên quan tới thẻ căn cước công dân. Cụ thể cho tôi hỏi 12 chữ số trên thẻ căn cước công dân có ý nghĩa gì? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Kim Ngân - Đồng Nai

  • Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân:

   Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

   Theo Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA:

   BẢNG DANH MỤC MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NƠI CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

   STT

   Tên đơn vị hành chính

   1

   Hà Nội

   001

   2

   Hà Giang

   002

   3

   Cao Bằng

   004

   4

   Bắc Kạn

   006

   5

   Tuyên Quang

   008

   6

   Lào Cai

   010

   7

   Điện Biên

   011

   8

   Lai Châu

   012

   9

   Sơn La

   014

   10

   Yên Bái

   015

   11

   Hòa Bình

   017

   12

   Thái Nguyên

   019

   13

   Lạng Sơn

   020

   14

   Quảng Ninh

   022

   15

   Bắc Giang

   024

   16

   Phú Thọ

   025

   17

   Vĩnh Phúc

   026

   18

   Bắc Ninh

   027

   19

   Hải Dương

   030

   20

   Hải Phòng

   031

   21

   Hưng Yên

   033

   22

   Thái Bình

   034

   23

   Hà Nam

   035

   24

   Nam Định

   036

   25

   Ninh Bình

   037

   26

   Thanh Hóa

   038

   27

   Nghệ An

   040

   28

   Hà Tĩnh

   042

   29

   Quảng Bình

   044

   30

   Quảng Trị

   045

   31

   Thừa Thiên Huế

   046

   32

   Đà Nẵng

   048

   33

   Quảng Nam

   049

   34

   Quảng Ngãi

   051

   35

   Bình Định

   052

   36

   Phú Yên

   054

   37

   Khánh Hòa

   056

   38

   Ninh Thuận

   058

   39

   Bình Thuận

   060

   40

   Kon Tum

   062

   41

   Gia Lai

   064

   42

   Đắk Lắk

   066

   43

   Đắk Nông

   067

   44

   Lâm Đồng

   068

   45

   Bình Phước

   070

   46

   Tây Ninh

   072

   47

   Bình Dương

   074

   48

   Đồng Nai

   075

   49

   Bà Rịa - Vũng Tàu

   077

   50

   Hồ Chí Minh

   079

   51

   Long An

   080

   52

   Tiền Giang

   082

   53

   Bến Tre

   083

   54

   Trà Vinh

   084

   55

   Vĩnh Long

   086

   56

   Đồng Tháp

   087

   57

   An Giang

   089

   58

   Kiên Giang

   091

   59

   Cần Thơ

   092

   60

   Hậu Giang

   093

   61

   Sóc Trăng

   094

   62

   Bạc Liêu

   095

   63

   Cà Mau

   096

   BẢNG DANH MỤC MÃ CÁC QUỐC GIA NƠI CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

   STT

   Tên nước

   STT

   Tên nước

   1

   Afghanistan

   101

   100

   Litva (Lít-va)

   200

   2

   Ai Cập

   102

   101

   Luxembourg (Lúc-xem-bua)

   201

   3

   Albania

   103

   102

   Macedonia (Mã Cơ Đốn) (Ma-xê-đô-ni-a)

   202

   4

   Algérie (An-giê-ri)

   104

   103

   Madagascar

   203

   5

   Andorra (An-đô-ra)

   105

   104

   Malawi (Ma-la-uy)

   204

   6

   Angola (Ăng-gô-la)

   106

   105

   Malaysia (Mã Lai Tây Á) (Ma-lay-xi-a)

   205

   7

   Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

   107

   106

   Maldives (Man-di-vơ)

   206

   8

   Antigua và Barbuda (An-ti-goa và Bác-bu-da)

   108

   107

   Mali

   207

   9

   Áo

   109

   108

   Malta (Man-ta)

   208

   10

   Ả Rập Saudi (Rập Xê-út)

   110

   109

   Maroc

   209

   11

   Argentina

   111

   110

   Quần đảo Marshall

   210

   12

   Armenia (Ác-mê-ni-a)

   112

   111

   Mauritanie (Mô-ri-ta-ni)

   211

   13

   Azerbaijan (A-giéc-bai-gian)

   113

   112

   Mauritius (Mô-ri-xơ)

   212

   14

   Cộng hòa Azerbaijan

   114

   113

   Mexico (Mê-hi-cô)

   213

   15

   Cộng hòa Ấn Độ

   115

   114

   Micronesia (Mi-crô-nê-di)

   214

   16

   Bahamas (Ba-ha-mát)

   116

   115

   Moldova (Môn-đô-va)

   215

   17

   Bahrain (Ba-ranh)

   117

   116

   Monaco (Mô-na-cô)

   216

   18

   Ba Lan

   118

   117

   Mông Cổ

   217

   19

   Bangladesh (Băng-la-đét)

   119

   118

   Montenegro (Môn-tê-nê-grô)

   218

   20

   Barbados (Bác-ba-đốt)

   120

   119

   Mozambique (Mô-dăm-bích)

   219

   21

   Belarus (Bê-la-rút)

   121

   120

   Myanma (Mi-an-ma)

   220

   22

   Belize (Bê-li-xê)

   122

   121

   Namibia (Na-mi-bi-a)

   221

   23

   Benin (Bê-nanh)

   123

   122

   Nam Sudan

   222

   24

   Bhutan (Bu-tan)

   124

   123

   Nam Phi

   223

   25

   Bỉ

   125

   124

   Nauru (Nau-ru)

   224

   26

   Bolivia (Bô-li-vi-a)

   126

   125

   Na Uy

   225

   27

   Bosna và Hercegovina (Bốt-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na)

   127

   126

   Nepal (Nê-pan)

   226

   28

   Botswana

   128

   127

   New Zealand (Niu Di-lân) (Tân Tây Lan)

   227

   29

   Bồ Đào Nha

   129

   128

   Nicaragua (Ni-ca-ra-goa)

   228

   30

   Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa)

   130

   129

   Niger (Ni-giê)

   229

   31

   Brasil (Bra-xin)

   131

   130

   Nigeria (Ni-giê-ri-a)

   230

   32

   Brunei (Bru-nây)

   132

   131

   Nga

   231

   33

   Bulgaria (Bungari)

   133

   132

   Nhật Bản

   232

   34

   Burkina Faso (Buc-ki-na Pha-xô)

   134

   133

   Oman (Ô-man)

   233

   35

   Burundi

   135

   134

   Pakistan (Pa-kít-xtan)

   234

   36

   Cabo Verde (Cáp Ve)

   136

   135

   Palau (Pa-lau)

   235

   37

   Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

   137

   136

   Panama (Pa-na-ma)

   236

   38

   Cameroon (Ca-mơ-run)

   138

   137

   Papua New Guinea (Pa-pua Niu Ghi-nê)

   237

   39

   Campuchia

   139

   138

   Paraguay (Pa-ra-goay)

   238

   40

   Canada (Ca-na-đa; Gia Nã Đại)

   140

   139

   Peru (Pê-ru)

   239

   41

   Chile (Chi-lê)

   141

   140

   Pháp (Pháp Lan Tây)

   240

   42

   Colombia (Cô-lôm-bi-a)

   142

   141

   Phần Lan

   241

   43

   Comoros (Cô-mo)

   143

   142

   Philippines (Phi-líp-pin)

   242

   44

   Cộng hòa Congo (Công-gô; Congo-Brazzaville)

   144

   143

   Qatar (Ca-ta)

   243

   45

   Cộng hòa Dân chủ Congo (Congo-Kinshasa)

   145

   144

   Romania (Ru-ma-ni, L Ma Ni)

   244

   46

   Costa Rica (Cốt-xta Ri-ca)

   146

   145

   Rwanda (Ru-an-đa)

   245

   47

   Croatia (Crô-a-ti-a)

   147

   146

   Saint Kitts và Nevis (Xanh Kít và Nê-vít)

   246

   48

   Cộng hòa Croatia

   148

   147

   Saint Lucia (San-ta Lu-xi-a)

   247

   49

   Cuba (Cu-ba)

   149

   148

   Saint Vincent và Grenadines (Xanh Vin-xen và Grê-na-din)

   248

   50

   Djibouti (Gi-bu-ti)

   150

   149

   Samoa (Xa-moa)

   249

   51

   Dominica (Đô-mi-ni-ca)

   151

   150

   San Marino (San Ma-ri-nô)

   250

   52

   Cộng hòa Dominicana (Đô-mi-ni-ca-na)

   152

   151

   São Tomé và Príncipe (Sao Tô-mê và Prin-xi-pê)

   251

   53

   Đan Mạch

   153

   152

   Séc (Tiệp)

   252

   54

   Đông Timor (Ti-mo Lex-te)

   154

   153

   Sénégal (Xê-nê-gan)

   253

   55

   Đức

   155

   154

   Serbia (Xéc-bi-a)

   254

   56

   Ecuador (Ê-cu-a-đo)

   156

   155

   Seychelles (Xây-sen)

   255

   57

   El Salvador (En Xan-va-đo)

   157

   156

   Sierra Leone (Xi-ê-ra Lê-ôn)

   256

   58

   Eritrea (Ê-ri-tơ-ri-a)

   158

   157

   Singapore (Xinh-ga-po)

   257

   59

   Estonia (E-xtô-ni-a)

   159

   158

   Slovakia (Xlô-va-ki-a)

   258

   60

   Ethiopia (Ê-t(h)i-ô-pi-a)

   160

   159

   Slovenia (Xlô-ven-ni-a)

   259

   61

   Fiji (Phi-gi)

   161

   160

   Solomon (Xô-lô-môn)

   260

   62

   Gabon (Ga-bông)

   162

   161

   Somalia (Xô-ma-li)

   261

   63

   Gambia (Găm-bi-a)

   163

   162

   Sri Lanka (Xri Lan-ca)

   262

   64

   Ghana (Ga-na)

   164

   163

   Sudan (Xu-đăng)

   263

   65

   Grenada (Grê-na-đa)

   165

   164

   Suriname (Xu-ri-nam)

   264

   66

   Gruzia (Gru-di-a)

   166

   165

   Swaziland (Xoa-di-len)

   265

   67

   Guatemala (Goa-tê-ma-la)

   167

   166

   Syria (Xi-ri)

   266

   68

   Guinea-Bissau (Ghi-nê Bít-xao)

   168

   167

   Tajikistan (Tát-gi-kít-xtan)

   267

   69

   Guinea Xích Đạo (Ghi-nê Xích Đạo)

   169

   168

   Tanzania (Tan-da-ni-a)

   268

   70

   Guinea (Ghi-nê)

   170

   169

   Tây Ban Nha

   269

   71

   Guyana (Gai-a-na)

   171

   170

   Tchad (Sát)

   270

   72

   Haiti (Ha-i-ti)

   172

   171

   Thái Lan

   271

   73

   Hà Lan (Hòa Lan)

   173

   172

   Thổ Nhĩ Kỳ

   272

   74

   Hàn Quốc (Nam Hàn)

   174

   173

   Thụy Điển

   273

   75

   Hoa Kỳ (Mỹ)

   175

   174

   Thụy Sĩ (Thụy Sỹ)

   274

   76

   Honduras (Hôn-đu-rát) (Ôn-đu-rát)

   176

   175

   Togo (Tô-gô)

   275

   77

   Hungary (Hung-ga-ri)

   177

   176

   Tonga (Tông-ga)

   276

   78

   Hy Lạp

   178

   177

   Triều Tiên

   277

   79

   Iceland (Ai xơ len)

   179

   178

   Trinidad và Tobago (Tri-ni-đát và Tô-ba-gô)

   278

   80

   Indonesia (In-đô-nê-xi-a)

   180

   179

   Trung Quốc

   279

   81

   Iran

   181

   180

   Trung Phi

   280

   82

   Iraq (I-rắc)

   182

   181

   Tunisia (Tuy-ni-di)

   281

   83

   Ireland (Ai-len)

   183

   182

   Turkmenistan (Tuốc-mê-ni-xtan)

   282

   84

   Israel (I-xra-en)

   184

   183

   Tuvalu

   283

   85

   Jamaica (Gia-mai-ca)

   185

   184

   Úc (t-xrây-li-a)

   284

   86

   Jordan (Gioóc-đan-ni)

   186

   185

   Uganda (U-gan-đa)

   285

   87

   Kazakhstan (Ca-dc-xtan)

   187

   186

   Ukraina (U-crai-na)

   286

   88

   Kenya (Kê-nhi-a)

   188

   187

   Uruguay (U-ru-goay)

   287

   89

   Kiribati

   189

   188

   Uzbekistan (U-dơ-bê-kít-xtan)

   288

   90

   Kuwait (Cô-oét)

   190

   189

   Vanuatu (Va-nu-a-tu)

   289

   91

   Síp

   191

   190

   Việt Nam

   000

   92

   Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-xtan)

   192

   191

   Thành Vatican (Va-ti-căng)/Tòa Thánh

   290

   93

   Lào

   193

   192

   Venezuela (Vê-nê-xu(y)-ê-la)

   291

   94

   Latvia (Lat-vi-a)

   194

   193

   Ý (I-ta-li-a)

   292

   95

   Lesotho (Lê-xô-thô)

   195

   194

   Yemen (Y-ê-men)

   293

   96

   Li ban (Li-băng)

   196

   195

   Zambia (Dăm-bi-a)

   294

   97

   Liberia (Li-bê-ri-a)

   197

   196

   Zimbabwe (Dim-ba-bu-ê)

   295

   98

   Libya (Li-bi)

   198

   99

   Liechtenstein (Lích-ten-xtai)

   199

   MÃ THẾ KỶ SINH, MÃ GIỚI TÍNH, MÃ NĂM SINH PHỤC VỤ VIỆC CẤP SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN

   1. Mã thế kỷ sinh, mã giới tính: Là số tương ứng với giới tính và thế kỷ công dân được sinh ra được áp dụng như sau:

   Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1;

   Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3;

   Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5;

   Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7;

   Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

   2. Mã năm sinh: Thể hiện hai số cuối năm sinh của công dân.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn