Thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ, tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/11/2022

Thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ, tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như thế nào? Phê duyệt dự án khuyến nông trung ương như thế nào? Kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông trung ương ra sao? Điều chỉnh dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ, tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

   Tại Điều 18 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382645');" target='_blank'>Điều 18 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ, tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ dự án khuyến nông trung ương như sau:

   1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương.

   2. Tiêu chí và thang điểm đánh giá

   Hồ sơ đăng ký chủ trì dự án khuyến nông được đánh giá, chấm điểm tối đa là 100 điểm, theo các nhóm tiêu chí và thang điểm như sau:

   a) Năng lực tổ chức chủ trì: tối đa 15 điểm;

   b) Năng lực của chủ nhiệm dự án: tối đa 10 điểm;

   c) Năng lực của các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện dự án: tối đa 10 điểm;

   d) Nội dung hoạt động của dự án: tối đa 20 điểm;

   đ) Phương pháp triển khai thực hiện và tính khả thi của dự án: tối đa 15 điểm;

   e) Kết quả, hiệu quả và khả năng nhân rộng: tối đa 20 điểm;

   g) Kinh phí thực hiện: tối đa 10 điểm.

   3. Hồ sơ được hội đồng kiến nghị lựa chọn là hồ sơ có tổng số điểm trung bình của các tiêu chí cao nhất và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên, trong đó không có tiêu chí nào có quá 1/3 số thành viên hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm).

   2. Phê duyệt dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

   Tại Điều 19 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382645');" target='_blank'>Điều 19 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về phê duyệt dự án khuyến nông trung ương như sau:

   1. Trên cơ sở kiến nghị của hội đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương.

   2. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ dự án và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo.

   3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt thuyết minh dự án khuyến nông trung ương trước ngày 30 tháng 11 và giao tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án thực hiện dự án theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo quy định hiện hành.

   3. Kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông trung ương ra sao?

   Tại Điều 20 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382645');" target='_blank'>Điều 20 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông trung ương như sau:

   1. Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện, tiến độ, kết quả, hiệu quả dự án khuyến nông trung ương. Tần suất kiểm tra được thực hiện ít nhất một lần cho mỗi dự án trong thời gian thực hiện.

   2. Trước khi tiến hành kiểm tra (tối thiểu 05 ngày làm việc), đoàn kiểm tra thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án và các thành viên đoàn kiểm tra. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án làm báo cáo tiến độ thực hiện dự án gửi đoàn kiểm tra để phục vụ công tác kiểm tra.

   3. Trong quá trình thực hiện dự án, tổ chức chủ trì tự tổ chức kiểm tra dự án và gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

   4. Điều chỉnh dự án khuyến nông trung ương như thế nào?

   Tại Điều 21 Nghị định 83/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('5D74E', '382645');" target='_blank'>Điều 21 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về điều chỉnh dự án khuyến nông trung ương như sau:

   1. Điều chỉnh theo đề xuất của tổ chức chủ trì dự án khuyến nông trung ương

   a) Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức chủ trì đề xuất bằng văn bản nêu rõ lý do gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);

   b) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của tổ chức chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định điều chỉnh hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc quyết định điều chỉnh dự án khuyến nông trung ương và thông báo cho tổ chức chủ trì để thực hiện.

   2. Căn cứ kết quả kiểm tra, nghiệm thu dự án hàng năm hoặc trường hợp cần thiết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt điều chỉnh hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc quyết định điều chỉnh dự án khuyến nông trung ương cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông báo cho tổ chức chủ trì để thực hiện.

   3. Thời gian điều chỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 11.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn