Chương trình khuyến nông địa phương được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/11/2022

Chương trình khuyến nông địa phương được quy định như thế nào? Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương là gì? Quản lý kế hoạch khuyến nông địa phương như thế nào? Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo trong hoạt động khuyến nông là gì?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Chương trình khuyến nông địa phương được quy định như thế nào?

   Tại Điều 24 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về chương trình khuyến nông địa phương như sau:

   1. Căn cứ xây dựng chương trình khuyến nông địa phương

   a) Chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và các sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực của địa phương;

   b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương; nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường;

   c) Chương trình khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trong từng giai đoạn.

   2. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình khuyến nông địa phương

   a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức xây dựng chương trình khuyến nông địa phương và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan;

   b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội đồng thẩm định chương trình khuyến nông địa phương;

   c) Căn cứ kết quả thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt chương trình khuyến nông địa phương và công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

   3. Điều chỉnh chương trình khuyến nông địa phương

   Trong quá trình thực hiện, căn cứ chủ trương, định hướng phát triển của địa phương và nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt điều chỉnh chương trình khuyến nông địa phương.

   2. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương là gì?

   Tại Điều 25 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương như sau:

   1. Hàng năm, căn cứ chương trình khuyến nông địa phương đã phê duyệt và nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường, tổ chức khuyến nông địa phương và các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động khuyến nông trên địa bàn đề xuất kế hoạch khuyến nông và dự toán kinh phí gửi cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở địa phương trước ngày 30 tháng 9.

   2. Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở địa phương tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp trước ngày 15 tháng 11.

   3. Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30 tháng 11 và công bố theo quy định.

   4. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc giao nhiệm vụ cho tổ chức khuyến nông địa phương thực hiện kế hoạch khuyến nông theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo quy định hiện hành.

   3. Quản lý kế hoạch khuyến nông địa phương như thế nào?

   Tại Điều 26 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về quản lý kế hoạch khuyến nông địa phương như sau:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phân công các cơ quan trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch khuyến nông, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán theo quy định hiện hành.

   4. Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo trong hoạt động khuyến nông là gì?

   Tại Điều 27 Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo trong hoạt động khuyến nông như sau:

   1. Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ

   Được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện hành.

   2. Đối tượng chuyển giao công nghệ

   a) Được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện hành;

   b) Người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham quan, tổ chức lớp học được hưởng 100% các chế độ theo quy định hiện hành;

   c) Ưu tiên đào tạo cán bộ khuyến nông là nữ, người dân tộc thiểu số.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn