Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị nào thực hiện thanh lý hợp đồng kể từ ngày 30/6/2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/06/2023

Xin hỏi: Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị nào thực hiện thanh lý hợp đồng kể từ ngày 30/6/2023?- Câu hỏi của anh Tâm (Hòa Bình).

  • Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị nào thực hiện thanh lý hợp đồng kể từ ngày 30/6/2023?

   Tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2023/TT-BKHCN có quy định về đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư như sau:

   Đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

   1. Trình tự, thủ tục đánh giá nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN).

   Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện thanh lý hợp đồng.

   ..

   Theo đó, từ ngày 30/6/2023 đơn vị quản lý kinh phí nghiệm vụ Nghị định thư được Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp thực hiện thanh lý hợp đồng.

   Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị nào thực hiện thanh lý hợp đồng kể từ ngày 30/6/2023? (Hình từ Internet)

   Bổ sung đơn vị thực hiện thanh lý hợp đồng trong một số Nhiệm vụ của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia?

   Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 05/2015/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 04/2023/TT-BKHCN có quy định về thanh lý hợp đồng và khai thác kết quả nhiệm vụ của Chương trình như sau:

   Thanh lý hợp đồng và khai thác kết quả nhiệm vụ của Chương trình

   1. Bộ chủ trì tổ chức việc thanh lý hợp đồng với Tổ chức chủ trì theo quy định.

   Đối với những nhiệm vụ của Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí thực hiện thanh lý hợp đồng.

   ...

   Thông tư 04/2023/TT-BKHCN vừa có sửa đổi, bổ sung quy định về thanh lý hợp đồng và khai thác kết quả nhiệm vụ của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

   Theo đó, Thông tư 04/2023/TT-BKHCN bổ sung đơn vị quản lý kinh phí thực hiện thanh lý hợp đồng đối với những nhiệm vụ của Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Đơn vị quản lý kinh phí thực hiện thanh lý hợp đồng theo sự phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Đơn vị nào thực hiện ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư từ ngày 30/6/2023?

   Tại Điều 18 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2023/TT-BKHCN có quy định về tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư như sau:

   Tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

   Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư ký hợp đồng với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt theo Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

   Và tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN có quy định về đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư là:

   Giải thích từ ngữ

   Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   ...

   4. Đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư là đơn vị dự toán cấp III giúp Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý việc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và thực hiện các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước để thực hiện các mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư.

   5. Đơn vị quản lý chuyên môn là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực của nhiệm vụ Nghị định thư.

   6. Đơn vị quản lý kế hoạch tài chính là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kế hoạch tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

   7. Tổ chức chủ trì là tổ chức được tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư.

   Thông tư 10/2019/TT-BKHCN có quy định Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt.

   Như vậy, Thông tư 04/2023/TT-BKHCN đã sửa đổi tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư. Theo đó, từ ngày 30/6/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư ký hợp đồng với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn