Trang web nào có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước dành cho đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/05/2023

Xin hỏi trang web dành cho đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước là trang web nào? - Thu Linh (Binh Dương).

  • Trang web nào có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước dành cho đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức?

   Căn cứ Điều 8 Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 299/QĐ-KTNN năm 2023 quy định như sau:

   Nguyên tắc cập nhật, khai thác Cổng trao đổi thông tin

   1. Việc cập nhật thông tin trên Cổng trao đổi thông tin phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ cho hoạt động kiểm toán. Các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước thực hiện cập nhật, khai thác thông tin theo địa chỉ truy cập: https://congtdtt.sav.gov.vn/. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước khai thác thông tin theo địa chỉ truy cập: https://congktv.sav.gov.vn/.

   2. Việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và đơn vị được kiểm toán, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng.

   3. Thông tin được cập nhật, khai thác trên Cổng trao đổi thông tin không bao gồm tài liệu chứa bí mật Nhà nước.

   4. Thông tin của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước cung cấp thông tin Cổng trao đổi thông tin được Kiểm toán nhà nước khai thác, sử dụng trong hoạt động kiểm toán.

   5. Công chức của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân được Kiểm toán nhà nước cấp tài khoản có trách nhiệm khai thác, sử dụng Cổng trao đổi thông tin đúng mục đích, nhiệm vụ được phân công và tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

   Như vậy, các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước thực hiện cập nhật, khai thác thông tin theo địa chỉ truy cập: https://congtdtt.sav.gov.vn/.

   (Hình từ Internet)

   Tài khoản của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán do ai cấp?

   Theo khoản 1 Điều 7 Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 299/QĐ-KTNN năm 2023 quy định tài khoản của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán như sau:

   Phân quyền, quản lý tài khoản định danh người dùng

   1. Phân quyền tài khoản

   a) Tài khoản Tổng Kiểm toán nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước do bộ phận quản trị phần mềm phân quyền và tài khoản quản trị đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước do bộ phận quản trị phần mềm phân quyền.

   b) Tài khoản của công chức thuộc các đơn vị được phân công kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, đơn vị tham mưu có liên quan đến hoạt động kiểm toán do bộ phận quản trị đơn vị phân quyền sau khi được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

   c) Tài khoản của công chức thuộc các đơn vị trực thuộc khác do bộ phận quản trị phần mềm phân quyền khi nhận được văn bản đề nghị của đơn vị và được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

   d) Tài khoản của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán (Tài khoản thủ trưởng đơn vị; Tài khoản cá nhân đầu mối; Tài khoản theo cuộc kiểm toán) do bộ phận quản trị phần mềm cấp và phân quyền sau khi nhận được văn bản đăng ký của đơn vị.

   ...

   Theo đó, tài khoản của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán do bộ phận quản trị phần mềm cấp và phân quyền sau khi nhận được văn bản đăng ký của đơn vị.

   Những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức khi sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước?

   Tại Điều 3 Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 299/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước, như sau:

   Các hành vi bị nghiêm cấm

   Việc áp dụng và xử lý các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin theo các quy định của Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng và các luật khác có liên quan của Nhà nước và một số hành vi sau:

   1. Phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cổng trao đổi thông tin.

   2. Truy cập bất hợp pháp, thay đổi dữ liệu không đúng thẩm quyền làm sai lệch hoặc phá hủy dữ liệu trên Cổng trao đổi thông tin.

   3. Tự ý xoá bỏ, tháo gỡ, thay đổi thông số thiết lập của Cổng trao đổi thông tin gây xung đột tài nguyên, ảnh hưởng đến việc vận hành các phần mềm và cơ sở dữ liệu khác được cài đặt trong hệ thống mạng của Kiểm toán nhà

   nước.

   4. Sử dụng, lợi dụng phần mềm, dữ liệu của Cổng trao đổi thông tin vào các mục đích không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công; cung cấp, phát tán thông tin trái với quy định của Kiểm toán nhà nước và pháp luật hiện hành.

   5. Tiết lộ tài khoản, các quy tắc sử dụng, danh sách người sử dụng, sơ đồ tổ chức hệ thống, thông tin dữ liệu của Cổng trao đổi thông tin cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

   Như vậy, 05 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước, cụ thể:

   - Phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cổng trao đổi thông tin.

   - Truy cập bất hợp pháp, thay đổi dữ liệu không đúng thẩm quyền làm sai lệch hoặc phá hủy dữ liệu trên Cổng trao đổi thông tin.

   - Tự ý xoá bỏ, tháo gỡ, thay đổi thông số thiết lập của Cổng trao đổi thông tin gây xung đột tài nguyên, ảnh hưởng đến việc vận hành các phần mềm và cơ sở dữ liệu khác được cài đặt trong hệ thống mạng của Kiểm toán nhà nước.

   - Sử dụng, lợi dụng phần mềm, dữ liệu của Cổng trao đổi thông tin vào các mục đích không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công; cung cấp, phát tán thông tin trái với quy định của Kiểm toán nhà nước và pháp luật hiện hành.

   - Tiết lộ tài khoản, các quy tắc sử dụng, danh sách người sử dụng, sơ đồ tổ chức hệ thống, thông tin dữ liệu của Cổng trao đổi thông tin cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn