Quy định về cung cấp, quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Quy định về yêu cầu chung của thư điện tử và cổng thông tin điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục? Quy định về cung cấp, quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục? Quy định về nhóm thư điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục? Quy định về vai trò của Cổng thông tin điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Quy định về yêu cầu chung của thư điện tử và cổng thông tin điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục?

   Điều 3 Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về yêu cầu chung của thư điện tử và cổng thông tin điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục như sau:

   1. Việc triển khai thư điện tử và cổng thông tin điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau:

   a) Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

   b) Tên miền truy cập hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định hiện hành; sử dụng thêm tên miền cấp 2 có dạng “edu.vn” phù hợp với điều kiện cụ thể;

   c) Cơ quan quản lý giáo dục cung cấp cổng thông tin điện tử thành viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế.

   2. Phương thức triển khai hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử

   a) Tự đầu tư triển khai hệ thống;

   b) Thuê dịch vụ công nghệ thông tin;

   c) Sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin đã được cung cấp.

   3. Yêu cầu của công tác quản lý thư điện tử và cổng thông tin điện tử

   a) Có quy chế quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử;

   b) Có kế hoạch nâng cấp, bảo trì đáp ứng yêu cầu quản lý, an toàn thông tin và nhu cầu sử dụng.

   4. Thủ trưởng đơn vị đảm bảo duy trì, vận hành ổn định hệ thống thư điện tử và công thông tin điện tử, an toàn thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân; chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

   Hình từ Internet

   Quy định về cung cấp, quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục?

   Điều 4 Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về cung cấp, quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục như sau:

   1. Thư điện tử là một phương thức dùng để trao đổi thông tin điện tử phục vụ công việc trong các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.

   2. Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phải công khai thư điện tử (bao gồm công khai trên cổng thông tin điện tử) để tiếp nhận thông tin trao đổi, phản ánh của tổ chức, cá nhân trong xã hội.

   3. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm cung cấp miễn phí thư điện tử cho công chức, viên chức, người lao động và các bộ phận trong đơn vị mình quản lý; Cung cấp cho các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế.

   4. Thủ trưởng đơn vị ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử gồm tối thiểu các nội dung sau:

   a) Quy định về cung cấp, quản trị thư điện tử;

   b) Quy định về việc sử dụng thư điện tử trong giao dịch công tác;

   c) Quy trình xử lý công việc thông qua hệ thống thư điện tử (gồm cả kiểm tra, xử lý thông tin hàng ngày);

   c) Quy định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc thiết lập, duy trì, sử dụng, bảo mật tài khoản thư điện tử cá nhân và tài khoản thư điện tử đơn vị.

   5. Thủ trưởng đơn vị phân công cán bộ đầu mối phụ trách triển khai thư điện tử.

   Quy định về nhóm thư điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục?

   Điều 5 Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về nhóm thư điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục như sau:

   1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập nhóm thư điện tử dùng để gửi thông tin đến các sở giáo dục và đào tạo, gồm:

   a) Nhóm thư điện tử của giám đốc các sở giáo dục và đào tạo:

   Giamdocso@moet.gov.vn.

   b) Nhóm thư điện tử của văn thư các sở giáo dục và đào tạo:

   Vanthuso@moet.gov.vn.

   2. Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua thư điện tử của Cục Công nghệ thông tin CucCNTT@moet.gov.vn) để cập nhật địa chỉ thư điện tử của giám đốc và bộ phận văn thư sở giáo dục và đào tạo vào các nhóm thư điện tử quy định tại Khoản 1 Điều này.

   3. Các cơ quan quản lý giáo dục thiết lập các nhóm thư điện tử dùng chung phục vụ công việc phù hợp điều kiện và nhu cầu thực tế.

   Quy định về vai trò của Cổng thông tin điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục?

   Điều 6 Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về vai trò của Cổng thông tin điện tử trong hoạt động giáo dục tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục như sau:

   1. Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục là cổng tích hợp thông tin giáo dục và tổng hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ trực tuyến thuộc phạm vi quản lý.

   2. Thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục là thông tin chính thống, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời trên môi trường mạng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn