Quy định về kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/10/2022

Quy định về kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như thế nào? Thông qua Hội nghị người lao động và tổ chức công đoàn, người lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề nào? Nguyên tắc quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam như thế nào?

  • 1. Quy định về kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như thế nào?

   Tại Điều 62 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như sau:

   1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

   2. Ban Kiểm toán nội bộ giúp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện các chức năng sau:

   - Rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp và tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

   - Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều hành thông suốt, an toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và của các doanh nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

   3. Trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ

   - Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Quy chế hoạt động của kiểm toán nội bộ.

   - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.

   - Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các đơn vị, bộ phận thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

   2. Thông qua Hội nghị người lao động và tổ chức công đoàn, người lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề nào?

   Tại Khoản 5 Điều 65 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định:

   Thông qua Hội nghị người lao động và tổ chức công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau đây:

   a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc;

   b) Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước;

   c) Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

   d) Bầu Ban Thanh tra nhân dân.

   3. Nguyên tắc quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thực hiện theo một hoặc một số nguyên tắc sau đây:

   a) Quản lý, điều hành thông qua thực hiện quyền chủ sở hữu; người đại diện;

   b) Quản lý, điều hành thông qua Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

   c) Quản lý, điều hành thông qua thỏa thuận, hợp tác sử dụng dịch vụ chung trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, các hình thức đầu tư, liên kết; thực hiện các quy chế, tiêu chuẩn, định mức chung trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam không trái với quy định pháp luật; sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau theo nguyên tắc thị trường;

   d) Tuân thủ pháp luật; thông qua quan hệ sở hữu và quan hệ hợp đồng kinh tế. Không can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính; hài hòa lợi ích; đảm bảo phát triển vốn nhà nước đúng định hướng phát triển ngành hóa chất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   đ) Phương thức khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ của các doanh nghiệp thành viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn