Chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có được kiêm tổng giám đốc hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/10/2022

Chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có được kiêm tổng giám đốc hay không? Giao dịch nào của công ty trách nhiệm hữu hạn phải được Hội đồng thành viên chấp thuận? Công ty trách nhiệm hữu hạn được tăng vốn điều lệ trong những trường hợp nào?

Chào anh/chị, tôi được bầu làm chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Tôi muốn hỏi là liệu pháp luật có cho phép tôi kiêm nhiệm tổng giám đốc công ty hay không? Và các giao dịch nào của công ty trách nhiệm hữu hạn phải được Hội đồng thành viên chấp thuận?

  • 1. Chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có được kiêm tổng giám đốc hay không?

   Căn cứ Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020' onclick="vbclick('68525', '378431');" target='_blank'>Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

   1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

   2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

   b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

   c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

   d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

   đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

   e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

   4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên.

   Như vậy, theo quy định như trên Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Cho nên, bạn được quyền kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty.

   2. Giao dịch nào của công ty trách nhiệm hữu hạn phải được Hội đồng thành viên chấp thuận?

   Tại Điều 67 Luật Doanh nghiệp 2020' onclick="vbclick('68525', '378431');" target='_blank'>Điều 67 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận như sau:

   1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

   a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

   b) Người có liên quan của người quy định tại điểm a khoản này;

   c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

   d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

   2. Người nhân danh công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật này. Thành viên Hội đồng thành viên có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

   3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó tham gia hợp đồng, giao dịch phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

   Theo đó, hợp đồng, giao dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với các đối tượng theo quy định như trên phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên.

   3. Công ty trách nhiệm hữu hạn được tăng vốn điều lệ trong những trường hợp nào?

   Tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020' onclick="vbclick('68525', '378431');" target='_blank'>Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tăng, giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

   1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

   a) Tăng vốn góp của thành viên;

   b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

   2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật này. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

   3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

   a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

   b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

   c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

   4. Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b) Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm;

   c) Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

   d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   5. Kèm theo thông báo quy định tại khoản 4 Điều này phải gồm nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên; trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, phải có thêm báo cáo tài chính gần nhất.

   6. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

   Như vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được tăng vốn điều lệ trong hai trường hợp là tăng vốn góp của thành viên và tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn