Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử từ ngày 15/08/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/07/2023

Xin hỏi: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có được cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử không?- Câu hỏi của anh Đạt (Hà Nội).

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử từ ngày 15/08/2023?

   Tại Điều 14 Nghị định 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP có quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

   Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

   Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định này. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương, nếu cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

   Như vậy, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp dưới dạng điện tử hoặc văn bản giấy.

   Trường hợp cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

   Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử từ ngày 15/08/2023? (Hình từ Internet)

   Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như thế nào?

   Tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP có quy định về trình tự, thủ tục nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như sau:

   Bước 1: Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

   Bước 2:

   Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì:

   Nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó;

   Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì:

   Mỗi cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng cơ sở kinh doanh;

   - Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính mà không thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Công an quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì:

   Nộp hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền nơi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc đặt địa điểm kinh doanh để có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và trực tiếp quản lý.

   Từ ngày 15/8/2023, có bao nhiêu hình thức nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự?

   Tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP có quy định về hình thức nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

   Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

   ...

   2. Hình thức nộp hồ sơ:

   Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

   a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

   b) Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

   c) Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

   3. Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định như sau:

   a) Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các Điều 19, 20 và các khoản 2, 3, 4 Điều 22 Nghị định này;

   b) Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại quy định tại Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Nghị định này.

   4. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

   Như vậy, từ ngày 15/8/2023, có 03 hình thức nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

   - Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

   - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

   - Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

   Lưu ý: Nghị định 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn