Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/11/2022

Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Công an? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Ngoại giao?

Cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

  • 1. Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia?

   Theo Tiểu mục 1 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

   1. Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia

   a) Giúp Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược này.

   b) Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối xử lý các vấn đề mới, quan trọng, liên ngành, chưa được quy định hoặc chồng chéo, phức tạp về an toàn, an ninh mạng trong nội dung Chiến lược này, cần sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan chức năng.

   2. Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Công an?

   Tại Tiểu mục 2 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

   2. Bộ Công an

   a) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện các nội dung về an ninh mạng tại Chiến lược; tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các nội dung về an ninh mạng thuộc Chiến lược.

   b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã giao Bộ Công an tại phần IV; thực hiện nhiệm vụ tại Mục 1, điểm d Mục 2, Mục 3, các điểm a và d Mục 4, điểm e Mục 5, điểm b Mục 6 phần IV theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   c) Xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế tại các bộ, ngành có cơ sở hạ tầng không gian mạng, hạ tầng số, nền tảng quan trọng phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   3. Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông?

   Căn cứ Tiểu mục 3 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

   3. Bộ Thông tin và Truyền thông

   a) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về an toàn thông tin mạng tại Chiến lược này; tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các nội dung về an toàn thông tin mạng thuộc Chiến lược.

   b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông tại phần IV; thực hiện nhiệm vụ tại các Mục 1, điểm d Mục 2, Mục 3, các điểm a và d Mục 4, điểm e Mục 5, điểm b Mục 6 phần IV theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   4. Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ?

   Theo Tiểu mục 4 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

   4. Bộ Quốc phòng

   a) Thực hiện phòng ngừa, ứng phó, xử lý các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã giao Bộ Quốc phòng tại phần IV; thực hiện nhiệm vụ tại các Mục 1, điểm d Mục 2, Mục 3, các điểm a và d Mục 4, điểm e Mục 5, điểm b Mục 6 phần IV theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn