Mục đích, yêu cầu trong Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/05/2022

Mục đích, yêu cầu trong Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 như thế nào? Nội dung trọng tâm và phân công trách nhiệm trong Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022?

  • Mục đích, yêu cầu trong Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022

   Căn cứ Mục I Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm Quyết định 635/QĐ-BKHCN quy định mục đích, yêu cầu như sau:

   1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản pháp luật, các chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và an ninh mạng (ANM) của Nhà nước, của Bộ tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

   2. Đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN và ANM của Bộ đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các đơn vị, cá nhân trong việc bảo vệ BMNN và ANM; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hoạt động làm lộ, mất bí mật nhà nước; đề xuất triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN và ANM.

   3. Đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thủ trưởng đơn vị, tổ chức trong công tác bảo vệ BMNN và ANM, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế triển khai đồng bộ các giải pháp đưa công tác bảo vệ BMNN và ANM trở thành hoạt động thường xuyên, tránh làm hình thức, chiếu lệ.

   Nội dung trọng tâm và phân công trách nhiệm trong Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022

   Theo Mục II Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm Quyết định 635/QĐ-BKHCN quy định về nội dung trọng tâm và phân công trách nhiệm như sau:

   1. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN và ANM.

   - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

   - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Thời gian: Tháng 5, 6/2022.

   - Yêu cầu: Bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác bảo vệ BMNN và ANM.

   2. Xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy trình, quy chế nội bộ và các phương án bảo vệ BMNN và ANM áp dụng tại các đơn vị.

   - Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

   - Thời gian: Tháng 5/2022.

   - Yêu cầu: Phù hợp với thực tiễn công tác; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM.

   3. Phân công Lãnh đạo đơn vị, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ BMNN và ANM.

   - Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Thời gian: Tháng 5/2022.

   - Yêu cầu: Gắn trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN và ANM.

   4. Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN và ANM.

   - Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Thời gian: Tháng 5/2022.

   - Yêu cầu: Đáp ứng quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM.

   5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM các đơn vị trực thuộc Bộ.

   5.1.Tự kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Thời gian: Tháng 6/2022.

   - Yêu cầu: Rà soát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM; hoàn thiện hệ thống sổ, biểu mẫu,….

   5.2. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

   - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Thời gian: Tháng 6, 7/2022.

   - Yêu cầu: Đánh giá mức độ chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM; hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế.

   6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và ANM.

   - Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin.

   - Thời gian: Từ Quý II/2022 - Quý IV/2022

   - Yêu cầu: Tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Bộ về công tác bảo vệ BMNN và ANM.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn