Giao dịch đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/12/2022

Giao dịch đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Giao dịch thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Xin được giải đáp.

  • Giao dịch đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định giao dịch đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài như sau:

   1. Giao dịch đăng ký MSGD trực tuyến:

   1.1. Việc đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Quy chế hoạt động cấp MSGD) qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

   a. Thành viên gửi yêu cầu đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu cấp mã số giao dịch cho NĐTNN cá nhân/tổ chức.

   b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư bằng điện MT598 - Kết quả xử lý yêu cầu cấp mã NĐT NN cá nhân/tổ chức của TVLK.

   1.2. Trình tự và thời gian xử lý yêu cầu đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

   (Hình ảnh minh họa)

   Giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

   Theo Khoản 2 Điều 12 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến như sau:

   2. Giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến:

   2.1. Việc thực hiện giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

   a. Thành viên gửi yêu cầu sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức.

   b. Hệ thống của VSD số xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện ACK nếu yêu cầu hợp lệ hoặc điện NAK nếu yêu cầu không hợp lệ.

   2.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

   Giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

   Tại Khoản 3 Điều 12 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến như sau:

   3. Giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến:

   3.1. Việc thực hiện giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

   a. Thành viên gửi yêu cầu hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức.

   b. Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện ACK nếu yêu cầu hợp lệ hoặc điện NAK nếu yêu cầu không hợp lệ.

   3.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

   Giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

   Theo Khoản 4 Điều 12 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến như sau:

   4. Giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến:

   4.1. Việc thực hiện giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

   a. Thành viên gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức.

   b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư bằng điện MT598 - Kết quả xử lý yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức của TVLK.

   4.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

   Giao dịch thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

   Tại Khoản 5 Điều 12 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định giao dịch thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN như sau:

   5. Giao dịch thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN:

   5.1. Việc thực hiện giao dịch thay đổi thông tin cấp MSGD của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

   a. Thành viên gửi yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN cá nhân/tổ chức.

   b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD cho nhà đầu tư bằng điện MT598 - Kết quả xử lý yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN của TVLK.

   5.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch điều chỉnh thông tin cấp MSGD của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn