Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư viên chính là gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/10/2022

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư viên chính là gì? Yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch kiểm ngư viên chính? Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư viên là gì? 

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư viên chính là gì?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 17 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT có quy định về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư viên chính, cụ thể như sau:

   3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

   a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển, chiến lược, chính sách của ngành về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ liên quan.

   b) Chủ trì và triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, thanh tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

   c) Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   d) Thực hiện được việc hướng dẫn và kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư theo phân công.

   đ) Nắm chắc kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền viên.

   e) Có năng lực tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm ngư.

   g) Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học phục vụ công tác kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản.

   h) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ về kiểm ngư hoặc trong hoạt động lãnh đạo quản lý.

   i) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

   2. Yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch kiểm ngư viên chính?

   Tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT có quy định về yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch kiểm ngư viên chính, theo đó:

   a) Có thời gian giữ ngạch kiểm ngư viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch kiểm ngư viên thì thời gian giữ ngạch kiểm ngư viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

   b) Trong thời gian giữ ngạch kiểm ngư viên và tương đương đã tham gia xây dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu; hoặc đã chủ trì triển khai có hiệu quả ít nhất 01 hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý được thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức xác nhận.

   3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư viên là gì?

   Theo Khoản 3 Điều 18 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT có quy định về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư viên, như sau:

   a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển, chiến lược, chính sách của ngành về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ liên quan.

   b) Nắm được quy trình các bước thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, thanh tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

   c) Triển khai phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

   d) Nắm vững kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền viên.

   đ) Có khả năng giao tiếp, ứng xử khi tiếp xúc với cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

   e) Tổ chức và phối hợp để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật.

   g) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn