Thủ tục hành chính cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được đơn giản hóa như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/12/2022

Thủ tục hành chính cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được đơn giản hóa như thế nào? Thủ tục hành chính nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ trong ngành nông nghiệp được đơn giản hóa như thế nào? Thủ tục hành chính giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được đơn giản hóa như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Thủ tục hành chính cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiểu mục 1 Mục II Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('84674', '383555');" target='_blank'> Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được đơn giản hóa như sau:

   Thủ tục hành chính 1: Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (2.000765)

   a) Nội dung đơn giản hóa:

   - Giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp từ 03 bộ xuống còn 01 bộ hồ sơ.

   - Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử.

   - Quy định rõ về thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp đề nghị hỗ trợ và các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

   Lý do:

   - Nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ, các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

   - Giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp để giảm gánh nặng về chi phí in ấn cho doanh nghiệp.

   b) Kiến nghị thực thi:

   - Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

   - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   2. Thủ tục hành chính nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ trong ngành nông nghiệp được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiểu mục 2 Mục II Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('84674', '383555');" target='_blank'> Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ trong ngành nông nghiệp được đơn giản hóa như sau:

   Thủ tục hành chính 2: Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ (2.000746)

   a) Nội dung đơn giản hóa:

   - Quy định rõ về thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ; mẫu hóa văn bản đề nghị nghiệm thu dự án đề nghị hỗ trợ.

   - Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử.

   - Quy định rõ về các bước xử lý nghiệm thu hỗ trợ của doanh nghiệp.

   Lý do: Nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ, các bước xử lý nghiệm thu hỗ trợ của doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

   b) Kiến nghị thực thi:

   - Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

   - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   3. Thủ tục hành chính giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiểu mục 3 Mục II Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('84674', '383555');" target='_blank'> Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được đơn giản hóa như sau:

   Thủ tục hành chính 3: Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (1.001664)

   a) Nội dung đơn giản hóa:

   - Quy định rõ về thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.

   - Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử.

   - Quy định rõ về các bước xử lý thanh toán vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp.

   Lý do: Nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ, các bước xử lý giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

   b) Kiến nghị thực thi:

   - Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

   - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn