Quy trình thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ khoa học và công nghệ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/12/2022

Quy trình thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ khoa học và công nghệ? Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình? Trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ khoa học và công nghệ?

Nhờ anh/chị tư vấn!

  • 1. Quy trình thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ khoa học và công nghệ?

   Tại Điều 11 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN' onclick="vbclick('7D20D', '383073');" target='_blank'>Điều 11 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN quy trình thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ khoa học và công nghệ như sau:

   1. Định kỳ vào ngày 25 tháng 11 hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ tạo yêu cầu báo cáo trên Hệ thống gửi đến Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học quốc gia, Ban quản lý Khu Công nghệ cao.

   2. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học quốc gia, Ban quản lý Khu Công nghệ cao thực hiện theo quy trình như sau:

   a) Khi nhận được yêu cầu báo cáo trên Hệ thống, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học quốc gia, Ban quản lý Khu Công nghệ cao phân công cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì thực hiện báo cáo.

   b) Đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhập liệu, tổng hợp báo cáo; trình Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học quốc gia, Ban quản lý Khu công nghệ cao phê duyệt và gửi báo cáo được ký số theo quy định tại Điều 8 Thông tư này đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

   3. Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, duyệt báo cáo hoặc trả lại báo cáo đối với báo cáo không đảm bảo yêu cầu, cập nhật, tổng hợp gửi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   2. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình?

   Tại Điều 12 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN' onclick="vbclick('7D20D', '383073');" target='_blank'>Điều 12 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình như sau:

   1. Công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hoặc tham mưu ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

   2. Tổ chức rà soát, đánh giá quy định về việc thực hiện chế độ báo cáo theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

   3. Triển khai vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

   4. Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học quốc gia, Ban quản lý Khu Công nghệ cao thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   5. Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

   a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này;

   b) Nhập liệu (đối với các số liệu do đơn vị được giao trực tiếp quản lý); tổng hợp báo cáo từ các cơ quan thực hiện báo cáo, trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Bộ) gửi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   6. Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này.

   7. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm theo quy định.

   8. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm:

   a) Chủ trì thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này;

   b) Xây dựng quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống; tài liệu hướng dẫn và tổ chức hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống;

   c) Phân quyền khai thác, sử dụng Hệ thống cho các đối tượng thực hiện báo cáo và các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

   d) Kịp thời xử lý khi phát hiện hoặc được các cơ quan, đơn vị, cá nhân thông báo về việc Hệ thống có sai sót, sự cố kỹ thuật.

   3. Trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ khoa học và công nghệ?

   Theo Điều 13 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN' onclick="vbclick('7D20D', '383073');" target='_blank'>Điều 13 Thông tư 13/2021/TT-BKHCN trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ khoa học và công nghệ như sau:

   1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, thời hạn của các chế độ báo cáo. Các thông tin, số liệu báo cáo bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế.

   2. Phân công cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học quốc gia, Ban quản lý Khu công nghệ cao thực hiện báo cáo phù hợp với từng chế độ báo cáo. Phân công cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác báo cáo.

   3. Thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Công nghệ thông tin) ngay sau khi phát hiện Hệ thống có sai sót, sự cố kỹ thuật dẫn tới ảnh hưởng hoạt động hoặc an ninh, an toàn thông tin của Hệ thống.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn